Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Przepisy porządkowe


PRZEPISY PORZĄDKOWE W TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ

na podstawie uchwały nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23.06.2015 (obowiązują od 01.09.2015)

§ 1. Do przestrzegania przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym obowiązani są pasażerowie (podróżni), obsługa pojazdów, personel nadzoru ruchu i osoby upoważnione do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu.

§ 2.

1. Żądania i wskazówki obsługi pojazdu oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

2. Obsługa pojazdu obowiązana jest w czasie wypełniania obowiązków służbowych nosić lub umieszczać w pojeździe na widocznym miejscu identyfikator (numer służbowy) i okazywać go pasażerom na żądanie.

§ 3.

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2. Pasażer może wsiadać do pojazdu wyłącznie przednimi drzwiami okazując obsłudze pojazdu ważny dokument przewozu, z zastrzeżeniem ust. 3, a wysiadać z niego wszystkimi drzwiami.

3. Obowiązek wsiadania przednimi drzwiami nie dotyczy przypadku, w którym liczba pasażerów oczekujących na przystanku i zamierzających wsiąść do pojazdu mogłaby zagrażać realizacji rozkładu jazdy, a także w przypadku wsiadania do pojazdu osób na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów lub osób zamierzających wsiąść do pojazdu z wózkami dziecięcymi.

4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażer nie może przebywać w pojeździe.

5. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

6. Pasażer, który chce skorzystać z przystanku „na żądanie” w przypadku, gdy:

1) Znajduje się wewnątrz pojazdu - obowiązany jest uprzedzić o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się w pobliżu drzwi.

2) Oczekuje na przystanku i zamierza wsiąść do pojazdu - obowiązany jest zasygnalizować ten zamiar w sposób widoczny dla prowadzącego pojazd np. poprzez zajęcie miejsce w pobliżu krawędzi przystanku (w bezpiecznej od niej odległości) lub dając znak podniesioną ręką,

7. Kierujący pojazdem zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi i zatrzymania pojazdu na tym przystanku w przypadku odebrania sygnału od pasażera znajdującego się wewnątrz pojazdu lub pasażera znajdującego się na przystanku i sygnalizującego zamiar zajęcia miejsca w pojeździe.

8. Kierujący pojazdem ma obowiązek dać sygnał odjazdu z przystanku. Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.

9. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.

10. Pasażerowi nie wolno wsiadać i wysiadać po sygnale odjazdu.

11. W pojazdach wyposażonych w odpowiednio oznakowane urządzenia do otwierania drzwi przez pasażera, ma on prawo i obowiązek samodzielnie je otwierać.

12. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest  pojazd.

§ 4.

1. Pasażer, w przypadku nie posiadania ważnego biletu okresowego lub wykupionego ważnego biletu jednorazowego w formie elektronicznej, obowiązany jest kasować bilety niezwłocznie po ruszeniu pojazdu z przystanku, na którym wsiadł.

2. Każdy pasażer powinien posiadać oddzielny bilet.

3. Skasowane bilety należy zachować do kontroli.

4. W przypadku niewłaściwego wydruku kasownika na bilecie, należy bilet skasować ponownie w innym kasowniku tego samego pojazdu.

§ 5. Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez osobę, dla której to miejsce jest przeznaczone.

§ 6.

1. Pasażerowi nie wolno zabranego ze sobą bagażu ręcznego, przedmiotów oraz zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

2. Przewożony bagaż nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, przeszkadzać współpasażerom i narażać ich na niewygody.

3. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie, należy do pasażera.

§ 7. W pojeździe zabrania się:

1. Palenia tytoniu, używania środków odurzających oraz tzw. e-papierosów, a także spożywania napojów alkoholowych,

2. Spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

3. Otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,

4. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna lub drzwi pojazdu,

5. Niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdu,

6. Zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,

7. Siadania na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu,

8. Grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

9. Przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,

10. Przebywania pasażerów w kabinie kierowcy podczas jazdy,

11. Przewożenia bagażu w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,

12. Nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania pojazdu,

13. Wychylania się z pojazdu oraz opierania się o drzwi podczas jazdy,

14. Wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

15. Żebrania.

§ 8.

1. Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych, obowiązany jest do posiadania i okazywania, na żądanie osób uprawnionych, dokumentów uprawniających go do korzystania z tych świadczeń.

2. Pasażer jest zobowiązany umożliwić osobie upoważnionej do kontroli szczegółowe obejrzenie biletu.

3. Pasażer ma prawo żądać od osoby upoważnionej do kontroli, aby ta umożliwiła mu spisanie jego numeru identyfikacyjnego.