Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
22 06 2021 (wtorek)

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 22 czerwca 2021 r., godz. 13:00 w formie zdalnej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

4. Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska.

5. Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2021.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2043.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XVI/208/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr XXXI/348/2020 z dnia 18.12.2020 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2021 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/159/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego na nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawca kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom i drogom wewnętrznym na terenie   miejscowości Jasin.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kobylnica - Bławatkowa.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice - Komandoria.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice - Rawa.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2021-2024

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulic Cmentarnej i Grudzińskiego w Jasinie oraz Pszennej i Szkolnej w Łowęcinie".

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Poprzecznej i Łowieckiej w Łowęcinie"

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Chlebowej, Dożynkowej i Dalekiej w Gortatowie".

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/316/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa (pow. ca. 1 160 ha)

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

35. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

36. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji uchwały nr XV/187/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

37. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

38. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

39. Wolne głosy.

40. Komunikaty.

41. Zakończenie XXXVIII sesji.