Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


Badania ankietowe EU-SILC22 04 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 22.04 – 28.06.2024 r. na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) (322KB .pdf).

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia18 04 2024

WYKAZ 1/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Zalasewo, dz. 488/2)

 

ZUS otwiera okno transferowe8 04 2024

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera okno transferowe. Po raz kolejny można będzie zdecydować, gdzie ma trafić część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS, czy do OFE. Następne okno transferowe aktywne będzie dopiero za cztery lata.

Informacja prasowa - ZUS otwiera okno transferowe (173KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.6MB .m4a)

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp29 02 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część II.B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część II.B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.03.2024 r. do 28.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Wydział Obsługi Mieszkańca (stanowisko nr 3), w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.03.2024 r. o godz. 08:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji.

Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej (link do obwieszczenia umieszonego na BIP) w zakładce zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp29 02 2024

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Cmentarnej i Grudzińskiego w Jasinie oraz Pszennej i Szkolnej w Łowęcinie" - część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Cmentarnej i Grudzińskiego w Jasinie oraz Pszennej i Szkolnej w Łowęcinie" - część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.03.2024 r. do 28.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Wydział Obsługi Mieszkańca (stanowisko nr 3), w godzinach urzędowania oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. Przedmiotem wyłożenia jest część terenu wskazana w uchwale o przystąpieniu, obejmująca tereny na wschód od ul. Jęczmiennej i jej projektowanego przedłużenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.03.2024 r. o godz. 8:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji.

Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej (link do obwieszczenia umieszonego na BIP) w zakładce zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp29 02 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Cechowej i Warszawskiej w Swarzędzu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.03.2024 r. do 28.03.2024 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.03.2024 r. o godz. 08:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2024 r.

 

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej (link do obwieszczenia umieszonego na BIP) w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne, Plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Swarzędz15 02 2024

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY SWARZĘDZ oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwały Nr LXXVIII/803/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Swarzędz. Granice obszaru obejmują całą gminę w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 29.03.2024 r. na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego lub ustnie do protokołu, na adres: umig@swarzedz.pl lub Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub w budynku przy ul. św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, dodatkowo może zawierać dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej (link do obwieszczenia umieszonego na BIP) w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, Plan Ogólny Gminy.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp15 02 2024

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Szumana w Swarzędzu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwały Nr LXXXII/862/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Szumana w Swarzędzu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl w terminie do dnia 11.03.2024 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej (link do obwieszczenia umieszonego na BIP) w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp15 02 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka - część 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.02.2024 r. do 14.03.2024 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2024 r. o godz. 08:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej (link do obwieszczenia umieszonego na BIP) w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Ogłoszenia o przetargach na zbycie praw własności nieruchomości25 01 2024

OGŁOSZENIE 2/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności nieruchomości położonej w Jasinie oznaczonej numerami  211/9 i 212/14

OGŁOSZENIE 3/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności nieruchomości położonej w Jasinie oznaczonej numerami 363/21 i 363/36

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp25 01 2024

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek o nr ewid. 67/26 i 67/25 w Rabowicach oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl w terminie do dnia 19.02.2023 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp25 01 2024

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulica Średzka w Zalasewie" oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl w terminie do dnia 19.02.2024 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Badanie ankietowe BAEL19 01 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w 2024 r. na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) (316KB .pdf).

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Badanie ankietowe KGD19 01 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w 2024 r. na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Kondycja gospodarstw domowych (KGD) (316KB .pdf).

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp18 01 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Cmentarnej i Grudzińskiego  w Jasinie oraz Pszennej i Szkolnej w  Łowęcinie” - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2024 r. do 15.02.2024 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.02.2024 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp18 01 2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część II.A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01.2024 r. do 15.02.2024 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.02.2024 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości15 01 2024

OGŁOSZENIE 1/2024

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności nieruchomości położonej w Janikowie oznaczonej numerem 6/54

Konkurs "Wielkopolska dla Planety 2030”12 01 2024

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030” edycja 2024.

https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-dla-planety-2030

Badanie "Koniunktura w gospodarstwach rolnych"12 01 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. na terenie gminy realizowane będzie badanie Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R).

Ulotka - Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych (AK-R) (1.6MB .pdf)

 

Kolejne wypłaty świadczenia 800+8 01 2024

W sumie ponad 1 mld 123 mln zł trafiło 3 i 4 stycznia na konta rodziców i opiekunów w ramach świadczenia wychowawczego 800+. ZUS przygotowuje kolejne wypłaty.

Informacja prasowa - Kolejne wypłaty świadczenia 800+ (146KB .pdf)

Plik dźwiękowy (451KB .m4a)

Link z nagraniem wideo

 

Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające3 01 2024

Nie masz jeszcze decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), wstrzymaj się ze złożeniem wniosku do ZUS-u o świadczenie wspierające. Bez decyzji WZON-u, ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

Informacja prasowa - Ważna jest kolejność składania dokumentów o świadczenie wspierające (155KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.4MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp7 12 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część II.B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.12.2023 r. do 18.01.2024 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.12.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp7 12 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Czeską i Niemiecką w Zalasewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.12.2023 r. do 18.01.2024 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce "Zagospodarowanie przestrzenne" co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Badania ankietowe BAEL5 12 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że realizowane jest Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27

Badania ankietowe BCL5 12 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że nadal realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

Badania ankietowe KDG5 12 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że realizowane jest badanie Kondycja gospodarstw domowych (KDG).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/29

Badania ankietowe BR5 12 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, iż realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/24

Fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł28 11 2023

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. to fałszywa informacja, która krąży w Internecie – wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa - Fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł (195KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.7MB .m4a)

 

Tylko do 30 listopada można wnioskować o "Dobry start"27 11 2023

Tylko jeszcze do 30 listopada można wnioskować o "Dobry start", czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Jeżeli nie zrobimy tego do końca miesiąca, świadczenie przepadnie.

Informacja prasowa - Tylko do 30 listopada można wnioskować o "Dobry start" (166KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.2MB .m4a)

 

Ogłoszenie rozpoczęcia na terenie Gminy Swarzędz konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz23 11 2023

Cała treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej bip.swarzedz.pl w dziale Ogłoszenia bieżące

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp16 11 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część I.A2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.11.2023 r. do 22.12.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.12.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp16 11 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część I.A1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.11.2023 r. do 22.12.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.12.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp16 11 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wierzonka - część 4d wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.11.2023 r. do 22.12.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.12.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2024 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Ogłoszenia o przetargach na zbycie praw własności nieruchomości14 11 2023

OGŁOSZENIE 16/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności nieruchomości położonej w Jasinie składającej się z działek oznaczonych numerami 363/21 i 363/36

OGŁOSZENIE 17/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności nieruchomości położonej w Jasinie składającej się z działek oznaczonych numerami 211/9 i 212/14

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości25 10 2023

OGŁOSZENIE 15/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Jasinie oznaczonej numerem 306/3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp19 10 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru świetlicy i boiska w Rabowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.10.2023 r. do 24.11.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.11.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2023 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp19 10 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy torami kolejowymi a drogą krajową, na wysokości ulicy Myśliwskiej w Jasinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.10.2023 r. do 24.11.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.11.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2023 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp19 10 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Rynek w Swarzędzu i okolice" - kwartał zabudowy śródmiejskiej położony przy pl. Niezłomnych w Swarzędzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.10.2023 r. do 24.11.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.11.2023 r. o godz. 08:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2023 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp19 10 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Tereny w rejonie ulic Paderewskiego i Poznańskiej oraz torów kolejowych w Swarzędzu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.10.2023 r. do 24.11.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.11.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2023 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Lekcje z ZUS dla uczniów17 10 2023

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja akcji edukacyjnych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym „Lekcji z ZUS”. Jeszcze tylko do 20 października nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. To doskonała okazja, nie tylko do poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, ale i do zdobycia atrakcyjnych nagród.

Informacja prasowa - Lekcje z ZUS dla uczniów (162KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.6MB .m4a)

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości10 10 2023

OGŁOSZENIE 14/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Gruszczynie  (dz. 204)

 

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia9 10 2023

WYKAZ 15/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 1481/3)

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp28 09 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Cmentarnej i Grudzińskiego  w Jasinie oraz Pszennej i Szkolnej w Łowęcinie” - część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5.10.2023 r. do 3.11.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.10.2023 r. o godz. 9:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2023 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp28 09 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześć obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo-Katarzynki - cześć II.C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.10.2023 r. do 03.11.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.10.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2023 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości26 09 2023

OGŁOSZENIE 13/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu składającej się z działek oznaczonych numerami 1085/4, 1092/10 i 1092/12.

MZUS dla lekarza - nowa aplikacja do wystawiania zwolnień25 09 2023

MZUS dla lekarza to kolejna aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwia ona szybki dostęp do procesów wystawiania i anulowania zaświadczeń lekarskich przez lekarzy i asystentów medycznych.

Informacja prasowa - MZUS dla lekarza - nowa aplikacja do wystawiania zwolnień (138KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.7MB .m4a)

 

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia21 09 2023

WYKAZ 14/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia (Jasin dz. 211/9, 212/14)

 

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia21 09 2023

WYKAZ 13/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia (Jasin, dz. 363/21, 363/36)

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp21 09 2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych w rejonie ulic Cmentarnej i Z. Grudzińskiego w Swarzędzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.09.2023 r. do 27.10.2023 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2023 r. o godz. 08:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2023 r.

 

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.