Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030"


Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030" (86KB .pdf)

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2030".

W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2030" uwagi i wnioski do dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 13  lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r., w formach:

  1. pisemnej - na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - na adres: wos@swarzedz.pl;
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, 62- 020 Swarzędz, pokój 215.

Z papierową wersją dokumentów można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, pokój 215. w poniedziałki w godz. 08:30 - 15:30, w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2030


STRATEGIA ROZWOJU GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą XXIX/335/2020  z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

zaprasza

mieszkańców Gminy Swarzędz, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu do zapoznania się z projektem

Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 (12.3MB .pdf).

 

Gmina Swarzędz finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od 19 stycznia do 23 lutego br. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz, a także do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 12 lutego br. o godzinie 10.00 w formie zdalnej.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić  do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

Instrukcja – w jaki sposób można przekazać nam uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 znajduje się poniżej: Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 19 stycznia 2021 r. do 23 lutego 2021 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia (15.8KB .docx) uwag należy opcjonalnie:

  1. Przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
  2. Złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. Przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: strategia@swarzedz.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach, zwłaszcza podczas zebrań, posiedzeń, zgromadzeń, odbędzie się w formule online w dniu 12.02.2021 r. o godz.10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 05.02.2021 r., klikając w poniższy link:

https://forms.gle/XVNswYVuCHwBE1po6

Na podanego podczas rejestracji e-maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Załączniki:

Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 - wyniki konsultacji projektu