Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Co należy wiedzieć, jeśli chcemy uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (dalej jako rejestr lub RDR)

 • Kto prowadzi rejestr: na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) (dalej: ucpg) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W przypadku terenu Miasta i Gminy Swarzędz RDR prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
 • Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221) i dlatego firmy, które zajmują się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz zobowiązane są do uzyskania wpis do rejestru.

Zanim jednak złożysz wniosek o wpis do rejestru upewnij się, że:

 • posiadasz odpowiednie pojazdy i sprzęt do odbioru odpadów (są one utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym);
 • posiadasz odpowiednią bazę magazynową dla sprzętu;
 • zapoznałeś się z określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska, rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Treść rozporządzenia znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że do obowiązków firm odbierających odpady należy, m.in:

 • przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio
  do instalacji komunalnej.

Pamiętaj, że nieprzekazanie, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ucpg, odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

 • osiągnięcie w danym roku kalendarzowym poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w odniesieniu do masy odebranych odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości.

Pamiętaj, że za niespełnienie wymaganych poziomów zostanie naliczona kara odrębnie naliczana dla wymaganego poziomu: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, czy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Karę tą oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 • zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

Pamiętaj, że za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi  (zmieszanymi) odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;

 • konieczność przekazywania do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Pamiętaj, że przekazanie po terminie sprawozdania (wypełnionego ale też zerowego) - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni, natomiast przekazanie nierzetelnego sprawozdania - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2 ucpg, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

Jak można załatwić sprawę

 • osobiście w siedzibie UMiG Swarzędz
 • listownie, przesyłając niezbędne dokumenty (pismo przewodnie wraz z załącznikami) na adres siedziby UMiG Swarzędz


Jak przebiega cały proces uzyskania wpisu do RDR - krok po kroku

Kiedy należy złożyć wniosek, w przypadku wniosku o wpis do rejestru? - wpis dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy - wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Na dokonanie wpisu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ma 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Pamiętaj, że kto odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ucpg - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru.

KROK 1 - złożenie przez przedsiębiorcę wniosku

Pamiętaj, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

KROK 2 - weryfikacja dokumentów przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

 • Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np. nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) zostaniesz wezwany do uzupełnienia. Na dokonanie uzupełnień przysługuje 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, nie uzyskasz wpisu do rejestru;
 • Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz dodatkowo zweryfikuje czy nie ma przeciwskazań do dokonania wpisu, w postaci:
  • czy przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym,
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
  • stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
  • czy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Pamiętaj - złożenie wniosku czy oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym albo złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

KROK 3 - wpis do rejestru

Po pozytywnej weryfikacji wniosku danej firmie zostaje nadany numer rejestrowy oraz zostaje ona wpisana  do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis jest dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Potwierdzeniem dokonania wpisu i przypisania numeru rejestrowego będzie wysłane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz zaświadczenie.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przekazuje do CEIDG informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.


Jak przebiega cały proces dokonania zmian w posiadanym już wpisie do RDR - krok po kroku

Kiedy należy złożyć wniosek o zmianę danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru? - taki wniosek trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

KROK 1 - złożenie przez przedsiębiorcę wniosku

Pamiętaj, że płacisz tylko w wypadku kiedy zmiana polega na rozszerzeniu zakresu działalności, czyli w przypadku kiedy dodajesz kody odpadów. Pozostałe zmiany są bezpłatne;

 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zmian danych zawartych we wpisie do rejestru w wysokości 17,00 zł, płatności należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, 62-020 Swarzędz, ul. Rynek 1: BNP Paribas Bank Polska S.A. 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;

Pamiętaj, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

KROK 2 - weryfikacja dokumentów przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np. nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) zostaniesz wezwany do uzupełnienia. Na dokonanie uzupełnień przysługuje 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, zmiana we wpisie nie zostanie wprowadzona.

KROK 3 - dokonanie zmiany przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku zostanie dokonana wnioskowana zmiana. Potwierdzeniem dokonania zmiany będzie wysłane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz zaświadczenie.

 

Jak przebiega cały proces dokonania wykreślenia z RDR - krok po kroku

Kiedy należy złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru? - przedsiębiorca, który zakończył działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

KROK 1 - złożenie przez przedsiębiorcę wniosku

Pamiętaj, że jeśli działasz przez pełnomocnika, konieczne jest dodatkowo dokonanie wpłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Nie trzeba płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

KROK 2 - weryfikacja dokumentów przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Jeśli złożony wniosek będzie posiadał braki formalne (np. nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, nie będzie wszystkich wymaganych danych, nie będzie dokumentów potwierdzających uiszczenie zapłaty) zostaniesz wezwany do uzupełnienia. Na dokonanie uzupełnień przysługuje 7 dni. Jeśli w tym terminie nie dokonasz uzupełnień, wykreślenie nie zostanie przeprowadzone.

KROK 3 - dokonanie zmiany przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku zostanie dokonane wykreślenie z rejestru. Potwierdzeniem dokonania wykreślenia będzie wysłane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz zaświadczenie.

Pamiętaj, że wykreślenie z rejestru może też nastąpić:

 • po uzyskaniu informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy;
 • gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ucpg;
 • gdy przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, w terminie 365 dni od wymaganego terminu.