Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Uprawnienia do ulg


Przejazdy ulgowe (ulga 50%)


 • Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, na podstawie: Legitymacja emeryta - rencisty lub decyzja właściwego organu przyznająca zasiłek przedemerytalny wraz z dowodem tożsamości
 • Osoby pobierające zasiłek stały, na podstawie: Decyzja właściwego organu o przyznaniu zasiłku stałego wraz z dowodem tożsamości
 • Osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowanego i lekkiego, na podstawie: Dokument wydany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Uczniowie w wieku do 24 lat i studenci (jeżeli nie są objęci uprawnieniami do przejazdów darmowych), na podstawie: Legitymacja szkolna lub studencka
 • Kombatanci i osoby represjonowane, na podstawie: Legitymacja z wpisem uprawniającym do ulgi
 • Studenci zagranicznych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia, na podstawie: Ważna na dany rok kalendarzowy karta ISIC
 • Doktoranci, na podstawie: Legitymacja doktoranta

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)


 • Posłowie i senatorowie, na podstawie: Legitymacja posła lub senatora
 • Osoby uhonorowane tytułem "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" lub "Honorowy Obywatel Swarzędza", na podstawie: Legitymacja Zasłużonego dla Miasta i Gminy Swarzędz lub legitymacja Honorowego Obywatela Swarzędza
 • Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, na podstawie: Oświadczenie ustne rodzica lub opiekuna
 • Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie, na podstawie: Zaświadczenie wydane przez odpowiednie instytucje o wypłacaniu dodatku pielęgnacyjnego
 • Osoby, które ukończyły 65 rok życia, na podstawie: Dokument tożsamości z odnotowaną datą urodzenia
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi, na podstawie: Legitymacja inwalidy wojennego, legitymacja wojskowa
 • Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji /dawna I grupa/, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie, na podstawie: Decyzja ZUS, KRUS lub dokument wydany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości
 • Osoby objęte opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu wraz z opiekunem, na podstawie: Legitymacja Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu
 • Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy, na podstawie: Legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu /lub pies/
 • Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia nadkomisarza włącznie
 • Umundurowani strażnicy swarzędzkiej Straży Miejskiej
 • Zamieszkali na terenie miasta i gminy Swarzędz wszyscy posiadacze odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, na podstawie: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Główny PCK lub przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK wraz z dokumentem poświadczającym zamieszkanie na terenie miasta i gminy Swarzędz - DO 23.04.2021r.
 • Wszyscy posiadacze odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, na podstawie: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Główny PCK lub przez Zarząd Okręgowy PCK - OD 24.04.2021r
 • Sołtysi z terenu Gminy Swarzędz, na podstawie: Legitymacja sołtysa wydana przez UM i G. Swarzędz
 • Opiekun podróżujący z osobą niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim oraz opiekun podróżujący z dzieckiem do dnia ukończenia przez nie trzeciego roku życia -
 • Psy ratownicze i policyjne, na podstawie: Certyfikat
 • Dzieci i młodzież niepełnosprawna realizująca obowiązek szkolny w okresie do ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - nie dłużej niż do 24 roku życia, na podstawie: Orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności lub legitymacja wg wzoru MENiS II/182/2
 • Opiekunowie towarzyszący dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, o których mowa w poz. 16, (obejmuje również przejazd realizowany po dziecko lub po odwiezieniu dziecka), na podstawie: Dokumenty jak w poz. 16, a w przypadku przejazdu bez dziecka zaświadczenie wg wzoru MI-I/2002 lub równoważnego
 • Zamieszkali na terenie gminy Swarzędz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich do dnia ukończenia 24 roku życia, na podstawie: Dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na dany rok szkolny na podstawie ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym miejscem zamieszkania.
 • Opiekunowie dowożący/odbierający dzieci w wieku do lat 9 do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz na i z zajęć, (obejmuje również przejazd realizowany po dziecko lub po odwiezieniu dziecka), w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji "Lato" i "Zima", w strefie I, na podstawie: Zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola/szkoły określające trasę przejazdu, wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
 • Grupy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Swarzędz, w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji "Lato" i "Zima" wraz z opiekunem, na podstawie: Legitymacje szkolne uczniów oraz lista uczestników wyjazdu potwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
 • Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunem, na podstawie: Lista uczestników wyjazdu potwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
 • Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu upoważnieni do kontroli jakości świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego, na podstawie: Imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
 • Pracownicy obsługujący swarzędzką komunikację autobusową, na podstawie: Dokument potwierdzający zatrudnienie
 • Pasażerowie linii komunikacyjnych Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w Europejskim Dniu bez Samochodu, na podstawie: Ważny dowód rejestracyjny samochodu
 • Członkowie rodziny wielodzietnej (w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) biorący udział w programie „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie - wspieranie i ochrona rodzin" określonym uchwałą nr LVIII/518/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.2014 roku, na podstawie: Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
 • Zamieszkali na terenie gminy Swarzędz studenci szkół wyższych, na podstawie: Dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na dany rok akademicki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej z wpisanym miejscem zamieszkania
 • Zamieszkali na terenie gminy Swarzędz pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w I strefie, korzystający również z kolejowego publicznego transportu zbiorowego, na podstawie: Ważny w dniu przejazdu środkami Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej bilet przewoźników kolejowych, który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania - OD 01.07.2018 DO 26.05.2020
 • Zamieszkałe na terenie gminy Swarzędz osoby, które ukończyły 60 rok życia i pobierają świadczenie emerytalne, na podstawie Legitymacja emeryta-rencisty, z której wynika prawo do świadczenia emerytalnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania - OD 01.07.2018
 • Pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w trakcie przejazdu na terenie gmin Kleszczewo, Pobiedziska i Kostrzyn odpowiednio liniami: 484, 485 i 486 - OD 27.05.2020
 • Weterani i Weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość - OD 27.05.2020
 • Honorowi Dawcy Krwi w dniu oddania krwi lub jej składników na podstawie zaświadczenia o oddaniu krwi lub jej składników wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - OD 24.04.2021r.

Przejazdy bezpłatne nie przysługują na liniach nocnych, z wyjątkiem uprawnionych przez ustawy, między innymi: posłowie i senatorowie; inwalidzi wojenni i wojskowi; ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy; umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia nadkomisarza włącznie; żołnierze zasadniczej służby wojskowej i osoby odbywające zastępczą służbę wojskową; psy ratownicze i policyjne.