Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ochrona środowiska


Obowiązek ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni


Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz! Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni zrobić to niezwłocznie. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie bip.swarzedz.eu, w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Swarzędz. Umowa może zostać podpisana z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje za jaki okres i w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

Informujemy, że odbywają się wzmożone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Na właściciela nieruchomości za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłatza wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat) może zostać nałożony mandat karny.

/wos/

Firmy odbierające nieczystości ciekłe


W zakresie odbioru nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości są obowiązani korzystać z usług podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z firmami takimi należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek, który jest potwierdzeniem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych.

Oto wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (204KB .pdf).

 

Zgłoś azbest!


Drodzy mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku złożenia do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz informacji o wyrobach zawierających azbest przez właścicieli nieruchomości, na których takie wyroby się znajdują.

Informacje te należy składać, w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów między innymi: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia.

Wypełnioną informację należy wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, dostarczyć osobiście, lub też złożyć za pośrednictwem ePUAP lub poprzez platformę eUrząd.

Oto wzór formularza informacji o wyrobach zawierających azbest

* * *

Azbest jest niebezpieczny!

Informujemy, że w 2020 roku z dofinansowania do demontażu i utylizacji azbestu skorzystało 35 wnioskodawców. Unieszkodliwiono niemal 56 ton rakotwórczego azbestu.

Wyroby azbestowe, popularnie zwane eternitem, znajdują się niemal wszędzie w naszym otoczeniu. Są obecne na naszych dachach, stanowią okładziny domów. Stosowano je powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję. Obecnie wiemy, że azbest jest bardzo niebezpieczny. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym włóknami azbestu, docierają one do płuc skąd nie da się ich usunąć.

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegło to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających azbest. Pomimo zakazu stosowania i produkcji azbestu, konieczne jest minimalizowanie negatywnego działania wyrobów już nagromadzonych w naszym otoczeniu.

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwość uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku mechanicznego uszkadzania materiałów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), a także wskutek naturalnego starzenia się materiału pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego.

Dlatego też azbest został uznany za jeden z najbardziej rakotwórczych czynników mających wpływ na organizm ludzki. Nie stwierdzono natomiast występowania ryzyka dla zdrowia wynikającego z wchłaniania pyłu drogą pokarmową.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów (eternit falisty i płaski), płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych koców azbestowych.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają w/w wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku ( § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - Dz.U. z 2011r., nr 8, poz. 31)

Ww. Rozporządzenie Ministra Gospodarki nakazuje właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych prowadzenie okresowych kontroli i ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz corocznego (do 31 stycznia) przekazywania właściwym jednostkom informacji o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu (załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest). W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, informację taką należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, natomiast przedsiębiorcy informację składają do marszałka województwa.

Zebranie tych informacji i umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie azbestowej pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.

Informujemy ponadto, że usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, o których mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.).

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska. Należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, lecz odpowiednio zabezpieczony nie zagrożenia dla zdrowia. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia.

/wos/