Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ochrona środowiska


Zgłoś azbest!


Drodzy mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku złożenia do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz informacji o wyrobach zawierających azbest przez właścicieli nieruchomości, na których takie wyroby się znajdują.

Informacje te należy składać, w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów między innymi: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia.

Wypełnioną informację należy wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, dostarczyć osobiście, lub też złożyć za pośrednictwem ePUAP lub poprzez platformę eUrząd.

Oto wzór formularza informacji o wyrobach zawierających azbest

* * *

Azbest jest niebezpieczny!

Informujemy, że w 2020 roku z dofinansowania do demontażu i utylizacji azbestu skorzystało 35 wnioskodawców. Unieszkodliwiono niemal 56 ton rakotwórczego azbestu.

Wyroby azbestowe, popularnie zwane eternitem, znajdują się niemal wszędzie w naszym otoczeniu. Są obecne na naszych dachach, stanowią okładziny domów. Stosowano je powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję. Obecnie wiemy, że azbest jest bardzo niebezpieczny. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym włóknami azbestu, docierają one do płuc skąd nie da się ich usunąć.

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegło to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających azbest. Pomimo zakazu stosowania i produkcji azbestu, konieczne jest minimalizowanie negatywnego działania wyrobów już nagromadzonych w naszym otoczeniu.

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwość uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku mechanicznego uszkadzania materiałów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), a także wskutek naturalnego starzenia się materiału pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego.

Dlatego też azbest został uznany za jeden z najbardziej rakotwórczych czynników mających wpływ na organizm ludzki. Nie stwierdzono natomiast występowania ryzyka dla zdrowia wynikającego z wchłaniania pyłu drogą pokarmową.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów (eternit falisty i płaski), płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych koców azbestowych.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają w/w wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku ( § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - Dz.U. z 2011r., nr 8, poz. 31)

Ww. Rozporządzenie Ministra Gospodarki nakazuje właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych prowadzenie okresowych kontroli i ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz corocznego (do 31 stycznia) przekazywania właściwym jednostkom informacji o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu (załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest). W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, informację taką należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, natomiast przedsiębiorcy informację składają do marszałka województwa.

Zebranie tych informacji i umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie azbestowej pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.

Informujemy ponadto, że usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, o których mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.).

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska. Należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, lecz odpowiednio zabezpieczony nie zagrożenia dla zdrowia. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia.

/wos/

Smog czy zadymienie?


Słowo "smog" to mieszanka angielskich słów: "smoke", czyli "dym" oraz "fog", czyli "mgła". To określenie przyjęło się na całym świecie jednocześnie doskonale określając zjawisko. Można powiedzieć, że smog jest właśnie taką sztuczną mgłą, która utworzyła się w sposób nienaturalny, jako efekt działań człowieka oraz pewnych niesprzyjających okoliczności przyrody.

Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie działalności człowieka. Odpowiadają za to przemył, transport samochodowy, a także palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach. Za jego pojawienie się odpowiada również pogoda oraz uwarunkowania terenu. Najbardziej narażone na smog są bowiem miejscowości leżące w kotlinach, ponieważ bezwietrzna pogoda uniemożliwia rozprzestrzenienie się i rozrzedzenie zanieczyszczeń, sprawiając że zawisają nad miejscowością.

Biorąc pod uwagę definicję smogu uznać można, że najczęściej dotykającym nas zanieczyszczeniem powietrza jest zadymienie powodowane przez spalenie paliw stałych w piecach domowych.

Wielu z nas w każdym dymiącym kominie widzi spalane opony, butelki PET, pampersy i inne odpady, podczas gdy większość kominów dymi mimo, że jest opalane zupełnie legalnie: węglem i drewnem.

Do Straży Miejskiej wpływają jednak zgłoszenia dotyczące wszystkich dymiących kominów, a okazuje się, że tylko w niewielkiej części zgłoszonych zadymień faktycznie stwierdza się spalanie odpadów. W wielu interwencjach Straż Miejska potwierdza spalanie jedynie węgla lub drewna, i w takim przypadku kontrolujący funkcjonariusze nie mogą ukarać właściciela pieca mimo faktu, że komin dymi, ponieważ stosowane w nim paliwo nie jest odpadem.

Niestety, mimo iż dym z komina w większości przypadków nie oznacza spalanych w piecu śmieci, zanieczyszczenie powietrza daje o sobie znać szczególnie w sezonie grzewczym. Wg szacunków ok. 3,8 mln domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych poprzez spalanie węgla i drewna w piecach domowych, a 80 % z nich to kotły zasypowe, z których emisje w porównaniu z automatycznymi kotłami klasy 5 są wielokrotnie wyższe. Dodatkowo wiele domów wymaga termomodernizacji.

Warto uświadomić sobie, że zmiana źródeł ogrzewania w naszych domach na bardziej ekologiczne, może nas uchronić od konsekwencji płynących z oddychania zanieczyszczonym powietrzem w naszym mieście.

Zachęcamy do korzystania z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach PROGRAMU można skorzystać z dotacji i pożyczki. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Nabory wniosków prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15a, tel. 61 845 62 93, www.wfosgw.poznan.pl.

Magdalena Michalak

Wydział Ochrony Środowiska UMiG

Stan czystości powietrza


Na stronie eko.swarzedz.pl, w zakładce POWIETRZE, mogą Państwo śledzić jakość powietrza mierzoną w 6 punktach naszej gminy - link bezpośredni: http://eko.swarzedz.pl/index.php/powietrze/

Informujemy również, iż stan czystości powietrza jest monitorowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Najbliższe punkty pomiarowe znajdują się w Poznaniu przy ul. Polanka oraz w Borówcu przy ul. Drapałka. Aktualny stan czystości powietrza można sprawdzić na stronie www.powietrze.poznan.wios.gov.pl

Wyniki podane dla punktów pomiarowych poza Swarzędzem mogą się różnić od rzeczywistego stanu powietrza w Swarzędzu, a także w różnych częściach naszego miasta i gminy. Wpływ na to mają m.in. ruch powietrza (kierunek i siła wiatru) oraz lokalne źródła zanieczyszczeń.

/UMiG/

Nie pal śmieci - bądź EKO!


Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

► Spalanie śmieci w domowym piecu truje i rujnuje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat, w którym obecnie żyjemy oraz świat, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

► Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci jakie są skutki spalania odpadów.

Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie

z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest naganne i nie przymykacie na to oczu, a w razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:

- Straż Miejską (61) 65 10 986

- Policję (61) 841 48 00

- Wydział Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

Obowiązek ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni


Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz! Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni zrobić to niezwłocznie. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie bip.swarzedz.eu, w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Swarzędz. Umowa może zostać podpisana z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat, które powinny zawierać: dane przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela nieruchomości oraz informacje za jaki okres i w jakiej ilości zostały odebrane nieczystości ciekłe).

Informujemy, że odbywają się wzmożone kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Na właściciela nieruchomości za brak umowy oraz za brak dowodów uiszczania opłatza wywóz nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, faktury vat) może zostać nałożony mandat karny.

/wos/

Chrońmy jerzyki


Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 r. obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi ptaków chronionych (między innymi jerzyków) – chodzi o ochronę miejsc lęgowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych. W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Oznacza to, że prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo  od zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków.

Dlatego przystępując do wykonywania w bieżącym sezonie lęgowym termoizolacji budynków zasiedlonych przez jerzyki, zarządcy nieruchomości zobligowani są posiadać takie zezwolenie. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa budowlanego. Zniszczenie siedlisk i miejsc lęgowych podlega karze aresztu lub grzywny. Planujący remonty i termoizolacje w latach następnych powinni również wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stosowne zezwolenie.

W przypadku podejrzeń o nieprawidłowości związane z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych należy poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, lub Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, lub Policję, które to organy mogą sprawdzić, czy inwestor wykonuje prace zgodnie z przepisami.  Jeśli tak nie jest, musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z faktu zakazu niszczenia siedlisk ptaków objętych ochroną gatunkową.

Pamiętać należy, że jerzyk jest najbardziej "miejskim" gatunkiem ptaka. Pierwotnie zasiedlał tereny skaliste. Człowiek wznosząc sztuczne skały w postaci budynków sprawił, że prawie wszystkie jerzyki na naszym kontynencie przeniosły się do miast. Tym samym budynki stały się ich jedynym siedliskiem gniazdowym. Jerzyki są ptakami powszechnie znanymi, choć wiele osób myli je z jaskółkami (dymówką i oknówką). Nie są z nimi spokrewnione lecz z uwagi na podobny tryb życia ich wygląd nieco przypomina jaskółki. W przeciwieństwie do nich, jerzyki nigdy nie siadają na drutach, gałązkach, nie zbierają pokarmu ani materiału na gniazdo z ziemi. Cechą charakterystyczną jerzyków jest brak białego koloru w upierzeniu, który zawsze występuje u  jaskółek. Są mistrzami lotu, w mgnieniu oka osiągają prędkość 100 km/h, a niekiedy nawet 160 km/h. Dziennie potrafią przelecieć bez wysiłku 1000 km, i to wszystko żywiąc się owadami chwytanymi wyłącznie w locie, których jeden osobnik potrafi zjeść nawet 20 000 na dobę. Zjadają  przede wszystkim bardzo dokuczliwe komary i meszki, co stanowi główny argument by zadbać o  ich wysoką liczebność w mieście.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz


Informujemy, że przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz powinni spełniać wymagania jakie zostały zawarte w uchwale nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.
Oto uchwała nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.

Firmy odbierające nieczystości ciekłe


W zakresie odbioru nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości są obowiązani korzystać z usług podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z firmami takimi należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek, który jest potwierdzeniem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych.

Oto wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (41KB .pdf).

Przedsiębiorcy odbierający nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Swarzędz, obowiązani są do składania kwartalnego sprawozdania z prowadzonej działalności do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Oto wzór kwartalnego sprawozdania:

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (272KB .pdf)