Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Informacje ogólne


Położenie


Gmina Swarzędz leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie jest to północna część Równiny Wrzesińskiej, wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej, krainy geograficznej, której charakter określa polodowcowa rzeźba terenu. Cała gmina zajmuje powierzchnię blisko 102 km2 (miasto 8,2 km2, tereny wiejskie 93,8 km2). W granicach gminy leżą Jezioro Swarzędzkie, przez które przepływa Cybina, Jezioro Uzarzewskie oraz inne zbiorniki wodne, zwłaszcza w dolinach Głównej i Cybiny. Gmina wchodzi w skład powiatu poznańskiego, a sąsiadując bezpośrednio z Poznaniem, jest największą gminą aglomeracji.

Komunikacja


Swarzędz leży przy trasie nr 92 łączącej Wschód Europy z Zachodem. Przez gminę biegnie również droga nr 5. Ponadto przebiegają tu dwie ważne linie kolejowe: jedna na kierunku wschód - zachód (stacje: Swarzędz, Paczkowo) oraz druga łącząca południe Polski z Trójmiastem (stacja Kobylnica). Sieć dróg gminy wykorzystywana jest przez gminną publiczną komunikację autobusową.

Osiedla mieszkaniowe


Nowe, piękne osiedla mieszkaniowe, bardzo dobra infrastruktura rekreacyjna - liczne obiekty sportowe - w tym pływalnia, sztuczne lodowisko, skatepark, boiska, korty tenisowe i wiele innych, szkoły z doskonałym zapleczem sportowym, sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem, Jezioro Swarzędzkie z wypożyczalnią sprzętu wodnego, bliskość lasów sprawiają, że mieszka się tu znakomicie.

Warunki przyrodnicze


Środowisko przyrodnicze gminy Swarzędz jest typowym dla obszarów polodowcowych. Teren gminy jest generalnie równinny, lekko pofalowany, rozcięty miejscami zabagnionymi dolinami rzek Główna i Cybina - dopływów Warty. Najwyżej wyniesiony jest teren wsi Wierzenica i Janikowo. Tam też nachylenia terenu uzyskują największe kąty. Wysoczyznę morenową, bo tak określić można zasadniczą część gminy, budują zróżnicowane litologicznie utwory. Występują przede wszystkim piaski i żwiry sandrowe, w obniżeniach i dolinach rzek utwory torfowe i mułowe, w części pagórkowatej zaś utwory gliniaste (gliny zwałowe) i piaszczysto - gliniaste. Gleby są średniej i gorszej jakości i nie wszędzie sprzyjają gospodarce rolnej. Przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej (55%). Po kilkanaście procent udziału w ogólnej powierzchni gruntów przypada zaś na gleby klasy III i V. Lesistość gminy jest niska i określa ją wskaźnik 12,9% udziału lasów w ogólnej powierzchni. Na wody powierzchniowe przypada 2,2%, a na tereny zabudowane 9%. Bogate, jak na Wielkopolskę, są natomiast zasoby wód podziemnych, głównie za sprawą bogatej w wody tzw. Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, z której zasobów korzystają gminne ujęcia wodne.

Ekologia


Gmina podejmuje liczne przedsięwzięcia proekologiczne ograniczające do minimum negatywne dla otoczenia skutki rozwoju mieszkalnictwa i działalności przemysłowej. Swarzędzkie ścieki - poprzez system przepompowni - w większości płyną do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach pod Poznaniem, a leżące dalej od Swarzędza, malownicze wsie Uzarzewo i Wierzonka posiadają własne oczyszczalnie ścieków. Gmina posiada też jedno z najnowocześniejszych w Wielkopolsce komunalnych wysypisk śmieci w pobliżu wsi Rabowice.

Swarzędz jest członkiem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (zrzeszającego 5 gmin: Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska i Skoki), który realizuje projekt inwestycyjny „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Ta ogromna inwestycja (jest to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w naszym kraju) uzyskała wielkie dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cały projekt obejmuje budowę na terenie tych gmin kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe, aktualne informacje na ten temat: www.puszcza-zielonka.pl