Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Miejsce zagospodarowania odpadów


1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)

Zgodnie z zawartym Porozumieniem między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane z terenu Miasta i Gminy Swarzędz kierowane są celem ich zagospodarowania do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). Instalacja powstała na podstawie umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) podpisanej przez Miasto Poznań i Spółkę Suez Zielona Energia. ITPOK została oddana do użytku w pierwszej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat. Projekt pozwoli spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

Z dniem 29 grudnia 2016 r. ITPOK ogłosiła Pierwszy Dzień Dostępności (eksploatacji), a było to możliwe dzięki wcześniejszemu uzyskaniu przez Instalację pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnego wyniku kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) (Źródło: http://www.sita-zielonaenergia.pl)

PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI:

  • Wydajność/przepustowość - 210 000 ton odpadów rocznie
  • Ilość linii termicznego przekształcania - 2 linie,
  • Nominalna wydajność jednej linii - 13,5 Mg/h,
  • Nominalny czas pracy linii - 7800 h/rok
  • Nominalna wartość opałowa - 8400 kJ/kg
  • Typ spalanych odpadów: komunalne zmieszane, niepodlegające segregacji i recyklingowi.

ITPOK przystosowana jest do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, a jej wydajność to około 210 000 Mg/rok. ITPOK w procesie odzysku R1 zmieszanych odpadów komunalnych, wytwarzana jest energia cieplna oraz energia elektryczna. W wyniku spalania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zostaje wytworzony żużel, z którego po procesie obróbki wyodrębnia się odpady metali żelaznych o kodzie 19 12 02 oraz odpady metali nieżelaznych o kodzie 19 12 03.

Termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych procesów w Europie. ITPOK w Poznaniu została tak zaprojektowana, aby spełniać surowe normy środowiskowe wynikające zarówno z przepisów krajowych jak i unijnych. Parametry emisji zanieczyszczeń rejestrowane są w trybie ciągłym w systemie komputerowym nadzorującym proces przetwarzania odpadów, natomiast wyniki wyświetlane są na bieżąco na tablicy wskazującej rejestrowane wielkości emisji, która zlokalizowana jest na terenie ITPOK i ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych.

2. Odpady selektywne

Zgodnie z zawartą Umową między Gminą Swarzędz a Wykonawcą świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych, odebrane z terenu gminy odpady selektywne, tj. bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady wystawkowe, Odbiorca przekazuje  do wybranej przez siebie instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.