Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Designed by Freepik

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Swarzędz na lata 2024 - 2030


NABÓR PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2024-2030 ORAZ SZKOLENIE on-line

W konsekwencji podjęcia przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwały Nr LXXXII/860/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz oraz Uchwały Nr LXXXV/880/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Swarzędz na lata 2024-2030 będzie prowadzony nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w ramach wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Nabór trwa do 13 maja 2024 r.

Obszar rewitalizacji obejmuje wskazane na załączonych mapach tereny gminy Swarzędz.

Wnioskodawcami przedsięwzięć mogą być (prócz Gminy Swarzędz) m.in.: instytucje kultury, powiat, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, kościoły i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji ), rady sołeckie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, itp.

Należy podkreślić, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (czyli osoby prywatne) nie mogą być realizatorami projektów - nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni - zgłaszając pomysły projektów rewitalizacyjnych, z których efektów będą korzystać jako grupa docelowa.

Wypełnione i podpisane karty projektów (załącznik poniżej) należy dostarczyć do Urzędu Miastai Gminy w Swarzędzu wybraną formą:

- elektronicznie w formie edytowalnej oraz skanu z podpisem na adres email: fundusze@swarzedz.pl

lub

- osobiście w Kancelarii Urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz (do dnia 13.05.2024 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu).

Uwaga! Złożenie karty projektowej nie jest jednoznaczne z zamieszczeniem przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR).

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE on-line Z ZAKRESU OPRACOWANIA

KARTY PROJEKTU

W dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 zostanie zorganizowane szkolenie dla osób/podmiotów, które są zainteresowane złożeniem kart przedsięwzięć. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Lider Projekt Sp. z o.o. Jego celem jest wsparcie wnioskodawców w procesie przygotowania pomysłów na przedsięwzięcia.

Chętni do udziału w szkoleniu powinni zgłosić się do 29 kwietnia 2024r. do godz. 15:00 pod adresem fundusze@swarzedz.pl. Na podstawie zgłoszenia w dniu szkolenia zostanie przesłany link aktywacyjny do platformy szkoleniowej.

W przypadku wszelkich pytań dotyczących opracowania karty projektu rekomenduje się kontakt z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy, tel. 61 65 10 915 lub z Firmą Lider Projekt Sp. z.o.o (panem Marcinem Ługawiakiem) - wykonawcą opracowania GPR, tel. 61 828 08 11.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji!

 


 

 

Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.485 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza:

rozpoczęcie na terenie Gminy Swarzędz konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag interesariuszy rewitalizacji*, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Swarzędz wraz z załącznikami graficznymi. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 23 listopada 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 w formie:

1) zbierania uwag w postaci papierowej (korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz)

lub

elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej i na adres fundusze@swarzedz.pl oraz z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego w dniu rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Swarzędz (https://bip.swarzedz.pl/);

Termin na składanie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej wyznacza się od dnia 23 listopada 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 15:00

2) otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r., od godz. 10:00 w trybie on-line. Link do spotkania on-line zostanie udostępniony po uprzednim zgłoszeniu woli udziału w spotkaniu do dnia 6 grudnia 2023 r. na adres e-mail fundusze@swarzedz.pl,

3) ankiety przeprowadzonej w formie on-line, która zostanie udostępniona do wypełnienia od dnia 6 grudnia 2023 r. do dnia 20 grudnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Swarzędz pod adresem https://bip.swarzedz.pl/,

4) zbierania uwag ustnie w terminie trwania konsultacji w dni robocze, w godz. 8.00 - 15.00, w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, pok. 309

lub

telefonicznie pod numerem: tel. 61 828 08 11 (Marcin Ługawiak, Lider Projekt Sp. z o.o. - wykonawca opracowania „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Swarzędz").

 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz wraz z załącznikami graficznymi oraz projekty dokumentów uwzględniających zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Swarzędz pod adresem https://bip.swarzedz.pl/ oraz na żądanie osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, przy ul. Rynek 1, w pok. 309.

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Swarzędz pod adresem https://bip.swarzedz.pl/ oraz na żądanie osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, przy ul. Rynek 1, w pok. 309.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Swarzędz pod adresem https://bip.swarzedz.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Swarzędz pod adresem https://swarzedz.pl/.

Ponadto, ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu przy ul. Rynek 1, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem poddawanym konsultacjom oraz poprzez publikację w prasie, tj. w Tygodniku Swarzędzkim.


* Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 - 2023


Uchwała

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja


W dniu 12 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5023/2022 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego uwzględniając w Wykazie Lokalny Program Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.

Uchwała

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 - 2023


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza nabór projektów rewitalizacyjnych zmierzający do kolejnej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 (LPR), przyjętego Uchwałą Nr XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r. i zmieniony Uchwałą Nr XLIX/505/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018 r. (10.7MB .pdf)

Realizacja LPR jest procesem ciągłym i zgodnie z przyjętym systemem wdrażania i zarządzania programem jego aktualizacja jest prowadzona w sytuacji zidentyfikowania nowych projektów rewitalizacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów.

Uzupełniający nabór projektów rewitalizacyjnych trwać będzie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 22 lutego 2022 r.

Dla każdego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić odrębną fiszkę projektową, którą można pobrać:

- w wersji elektronicznej fiszka projektowa (72KB .doc), lub fiszka projektowa (567KB .pdf)

lub

- w formie papierowej (punkt podawczy w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, Swarzędz).

 

Wypełnione fiszki projektowe należy przesłać/złożyć:

- na adres poczty elektronicznej: fundusze@swarzedz.pl

lub

- przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „aktualizacja LPR 2022" (UWAGA!: liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania),

lub

- dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (w poniedziałki: godz. 8.30 - 15.30; od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00).

Informacji na temat prowadzonych działań udziela Wydział Pozyskiwania Funduszy - tel. (61) 65-10-918 lub e-mail: fundusze@swarzedz.pl

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego


W dniu 18 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 5201/2018 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego uwzględniając w Wykazie zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023."

Uchwała ZWW Nr 5201/2018

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych


W dniach 19.03.2018 - 26.03.2018 odbyły się konsultacje społeczne zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 - 2023. W ramach prowadzonych konsultacji nie spłynęły żadne uwagi od interesariuszy programu.

Konsultacje społeczne zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023


 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 16 marca 2018 r.

zawiadamiam

o rozpoczęciu konsultacji społecznych zaktualizowanego dokumentu

Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023

Program rewitalizacji dla Gminy Swarzędz opracowany został na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020" Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r. oraz na podstawie „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+" z 27 stycznia 2016 r. opublikowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dokument stanowi podstawowe narzędzie do prowadzenia procesu rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz w sposób kompleksowy, koncentrując wsparcie na obszarach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. Lokalny program rewitalizacji stanowi także dokument warunkujący możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, przeznaczone na prowadzenie polityki rewitalizacji na poziomie gminnym, pochodzące z programów operacyjnych jak i innych funduszy celowych.

Wprowadzenie zmian aktualizacyjnych ma na celu uszczegółowienie projektów zgłoszonych pierwotnie do programu rewitalizacji pod kątem ich komplementarności z innymi projektami lub działaniami społecznymi (spełniającymi cele Europejskiego Funduszu Społecznego), a także zwiększenie skali oddziaływania procesu rewitalizacji poprzez wprowadzenie nowych projektów rewitalizacyjnych przez podmioty, które postanowiły aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji realizowany na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Wprowadzone zmiany mają także na celu zwiększenie szans podmiotów zainteresowanych realizacją projektów wpisujących się w politykę rewitalizacyjną gminy w procesie aplikowania o środki zewnętrzne, przeznaczone na prowadzenie polityki rewitalizacji, pochodzące z programów operacyjnych w okresie programowania 2014-2020.

Dla prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano formę zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji (treść formularza do pobrania w załączniku *.doc lub *.pdf).

Uwagi zbierane za pomocą formularzy konsultacyjnych (treść w załączniku) będą zbierane w terminie od 19.03.2018r. do 26.03.2018r.

Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:

 • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem "Rewitalizacja" lub bezpośrednio na adres Wykonawcy opracowania do firmy Lider Projekt Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań (liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania),

Uwagi i pytania należy kierować do:

 • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz,
 • telefonicznie kontaktując się z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz pod nr tel. (61) 65-10-918 lub z Wykonawcą - firmą Lider Projekt Sp. z o.o. pod numerem (061)828 08 11.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Gminy.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.

Marian Szkudlarek

/Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz/

 

Do pobrania:

 

Uzupełniający nabór projektów rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza nabór uzupełniający projektów rewitalizacyjnych zmierzający do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 (LPR), przyjętego Uchwałą Nr XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r.

Wprowadzenie zmian aktualizacyjnych ma na celu uszczegółowienie LPR i/lub wprowadzenie projektów spełniających cele Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wykazania ich komplementarności z już uwzględnionymi projektami w LPR.

Nabór jest dedykowany dla wnioskodawców zamierzających m.in. aplikować o wsparcie projektów rewitalizacyjnych z Poddziałania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Konkurs Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17) w celu  umożliwienia spełnienia m.in. kryterium oceny merytorycznej nr 4 (Komplementarność projektu z innymi projektami lub działaniami społecznymi (spełniającymi cele Europejskiego Funduszu Społecznego)).

Uzupełniający nabór projektów rewitalizacyjnych trwać będzie

od dnia 17 stycznia 2018 r. do dnia 1 lutego 2018 r.

Dla każdego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić odrębną fiszkę projektową, którą można pobrać:

- w wersji elektronicznej (w formacie *.doc, lub *.pdf)

lub

- w formie papierowej (punkt podawczy w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, Swarzędz).

Wypełnione fiszki projektowe należy przesłać/złożyć:

lub

 • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „aktualizacja LPR" (liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania),

lub

 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (w poniedziałki: godz. 8.00 - 16.00; od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30).

Informacji na temat prowadzonych działań udziela Wydział Pozyskiwania Funduszy - tel. (61) 65-10-918 lub e-mail: fundusze@swarzedz.pl

[Należy zwrócić uwagę, że Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu nie weryfikuje projektów w LPR pod kątem spełnienia wymogów konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 organizowanego przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.  Informacji w kwestiach dot. konkursu udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod nr tel. 61 626 71 38 lub adresem e-mail: katarzyna.wojciechowska@umww.pl]

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego


W dniu 14 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4699/2017 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego uwzględniając w Wykazie Lokalny Program Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.

Uchwała ZWW 4699/2017

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych


W dniach 13.11.2017 - 20.11.2017 odbyły się konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 - 2023. W ramach prowadzonych konsultacji nie spłynęły żadne uwagi od interesariuszy programu.

Konsultacje społeczne dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023


Informujemy, że w dniach od 13 listopada do 20 listopada 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 20 listopada br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 i uczestnictwa w spotkaniu poświęconym zagadnieniu rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

 

Zapraszamy do składania projektów do Programu Rewitalizacji


24 października 2017 r. Gmina Swarzędz przystąpiła do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027, który będzie stanowić kompleksowy program, służący planowaniu, koordynowaniu i integrowaniu różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty działające na obszarze rewitalizacji

Zapraszamy wszystkich chętnych w tym podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, parafie, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe do włączenia się w proces tworzenia Programu Rewitalizacji poprzez złożenie propozycji projektów zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Projekty te powinny przyczyniać się m.in. do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim pobudzania jej aktywności społeczno-zawodowej, integracji i zaangażowania obywatelskiego, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnej gospodarki, poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Swarzędz.

Wypełnioną fiszkę projektową należy:

lub

 • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz – ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „Rewitalizacja” (liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania)

bądź

 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Termin zbierania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji upływa dnia 8.11.2017 r.

Fiszka projektowa

Uchwała Rady Miejskiej

Obwieszczenie Burmistrza

/mm/

Zaproszenie na warsztaty


Zapraszamy na warsztaty, których celem jest pomoc w przygotowaniu fiszek projektowych do Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027. Warsztaty poprowadzą eksperci zajmujący się problematyką rewitalizacji.

 • Świetlicy Wiejskiej w Wierzonce, ul. Gminna 6a, dn. 30.10.2017 r., o godz. 17.00
 • Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, dn. 6.11.2017 r., o godz. 17.00.

Zaproszenie na warsztaty

/mm/

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz


Poniżej przedstawiamy uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacij na terenie Gminy Swarzędz oraz diagnozę służącą jego wyznaczeniu:

 

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.) w dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2017 na terenie gminy Swarzędz przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych zbierano uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji, zorganizowano spotkania konsultacyjne oraz przeprowadzono badania ankietowe w formie elektronicznej metodą CAWI.

Do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz wpłynęły 3 wypełnione formularze konsultacyjne. W spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 15 maja 2017 r. w Wierzonce i 17 maja 2017 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, łącznie wzięło udział ok. 60 osób. W okresie konsultacji elektroniczną ankietę wypełniło 15 osób.

Ze szczegółowym raportem z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji można zapoznać się TUTAJ.

/WPF/

Spotkania konsultacyjne


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w następujących terminach:

15 maja 2017 r. - poniedziałek - od godz. 17.00 do 19.00 - Świetlica Wiejska w Wierzonce

adres: Wierzonka, ul. Gminna 6A

17 maja 2017 r. - środa - od godz. 17.00 do 19.00  - Ośrodek Kultury w Swarzędzu

adres: Swarzędz, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej)

Spotkania zostaną przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Przedstawienie zagadnienia „rewitalizacji" i uwarunkowań prawno-formalnych procesu opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027.
 • Prezentacja wniosków płynących z diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz - prezentacja najważniejszych wskaźników delimitacyjnych, zasięgu granic obszarów uznanych jako podobszary obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 • Przeprowadzenie otwartej dyskusji z uczestnikami spotkania nt. problemów i potencjałów rozwojowych występujących na obszarze rewitalizacji.
 • Podsumowanie dyskusji oraz przedstawienie kolejnych etapów prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
 • Zakończenie spotkania. Zaproszenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w powstawaniu dokumentu, poprzez zgłaszanie własnych propozycji projektów rewitalizacyjnych oraz udział w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania zostaną zrealizowane w ramach projektu „Śródmieście Swarzędza - społeczny model rewitalizacji" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Plakat informacyjny znajduje się TUTAJ

 

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz


Gmina Swarzędz zamierza przystąpić do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Pierwszym etapem prac jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:

- obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, cechujący się występowaniem na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych;

- obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opisany został w dokumencie pn. DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE SWARZĘDZ

Za obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uznano obszar położony w centrum Swarzędza oraz tereny położone na zachód od niego, ograniczone Jeziorem Swarzędzkim, ul. Poznańską i granicą z Poznaniem. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta stanowią zatem podobszary:

• Podobszar "Centrum miasta"

• Podobszar "Rejon Strzeleckiej/Poznańskiej"

Ponadto jako podobszary obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono następujące tereny zamieszkałe wchodzące w skład sołectw położonych w Gminie Swarzędz:

• Podobszar "Wierzonka"

• Podobszar "Wierzenica:

• Podobszar "Karłowice"

Szczegółowe granice obszaru rewitalizacji zostały zawarte w załącznikach o numerach: 1, 2, 3, 4, 5 do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Elektroniczna ankieta

Obszary rewitalizacji:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Więcej informacji o rewitalizacji znajduje się w Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

 

Rewitalizacja


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, w dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2017 r., zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz. Konsultacje przeprowadzane będą w związku z przygotowywaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027", który realizowany jest w ramach projektu "Śródmieście Swarzędza - społeczny model rewitalizacji" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Uwagi od mieszkańców będą zbierane poprzez wypełniony formularz konsultacji (dostępny od 17 kwietnia), przeprowadzanie badań ankietowych oraz spotkania konsultacyjne.

Kontakt w sprawie konsultacji:

Wydział Pozyskiwania Funduszy

e-mail: fundusze@swarzedz.pl

tel. 61 65 10 915, 61 65 10 918