Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Na terenie Gminy Swarzędz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Swarzędz w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów.

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

5) szkło;

6) bioodpady;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok;

10) zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;

11) odpad budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (tylko niezanieczyszczone frakcje opadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy);

12) odpad niebezpieczne;

13) przeterminowane leki i chemikalia;

14) odpad niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

15) odzież i tekstylia;

16) oleje i tłuszcze jadalne;

17) opakowania z drewna.

 

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem,że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg.

 

3. Z terenu nieruchomości rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

5) szkło;

6) bioodpady;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej;

9) zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpad budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych (tylko niezanieczyszczone frakcje opadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100 kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej;

12) odpady niebezpieczne;

13) przeterminowane leki i chemikalia;

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

15) odzież i tekstylia;

16) oleje i tłuszcze jadalne;

17) opakowania z drewna.

 

4. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) odpady zawierające azbest;

3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;

5) niekompletne opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

6) sprzęt budowlany;

7) zmieszane odpady budowlane;

8) urządzenia przemysłowe;

9) odpady poprodukcyjne;

10) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);

11) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);

12) butle gazowe;

13) papa;

14) okna plastikowe;

15) gaśnice;

16) wata szklana.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach, ul. Świerkowa 17.

Godziny funkcjonowania PSZOK:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00

 

Dane kontaktowe prowadzącego PSZOK:

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Garbach, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz

tel. 61 817 34 21

tel. kom. 695 980 352

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, wzory oświadczeń oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na niniejszej stronie internetowej w formie poniższych załączników: