Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kontrola biletów


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy (wraz z późniejszymi zmianami), a także zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo Przewozowe (tj. Dz. U. 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zmianami) w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej obowiązują następujące zasady kontroli biletów:

> Kontrolę biletów prowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Kontroler przystępujący do kontroli biletowej i w trakcie jej prowadzenia musi posiadać przypięty w dobrze widocznym dla pasażera miejscu identyfikator. Identyfikator nie może być trzymany w ręce. W 2013 roku obowiązuje nowy wzór identyfikatora (zobacz).

> Wygląd kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli musi być schludny, a sposób wykonywania kontroli kulturalny.

> Stosowanie przemocy wobec pasażerów jest zabronione, lecz Pasażerowi, który nie posiada biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej i okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, można utrudnić opuszczenie pojazdu, w celu dowiezienia go do najbliższego funkcjonariusza policji.

> Do kontroli biletów upoważniony jest również kierujący pojazdem, posiadający upoważnienie; kierujący pojazdem może dokonywać kontroli wyłącznie w czasie postoju autobusu na przystanku.

> Kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu, a pasażerowie, którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli kasować bilety lub nie wykazują takiego zamiaru.

> Kontrola ważności biletów jednorazowych polega na sprawdzeniu wydruku na bilecie pasażera. Wydruk na bilecie zawiera numer autobusu, datę dzienną i godzinę, lub numer kursu. Sprawdzony przez kontrolera bilet zwraca się pasażerowi. Gdy pasażer posiada bilet ulgowy kontroler sprawdza, czy posiada przy sobie uprawnienie do przejazdów ulgowych. Kontrola biletów miesięcznych ulgowych polega na sprawdzeniu, czy pasażer posiada uprawnienie do przejazdów ulgowych.

> Jeżeli pasażer nie posiada ważnego biletu, kontroler obowiązany jest wystawić wezwanie do zapłaty wg obowiązujących stawek:

Zgodnie z uchwałą nr LVII/592/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.08.2022 roku, stawki opłat dodatkowych od 29.09.2022 wynoszą:

a) 280 zł za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego, z możliwością jej zmniejszenia do 140 zł, w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty,

b) 170 zł za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, z możliwością jej zmniejszenia do 85 zł, w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty,

c) 75 zł za zabieranie do środka transportowego rzeczy lub zwierząt wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków,

d) 500 zł za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny,

e) po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej pobierana jest opłata manipulacyjna 10 zł. Terminem płatności opłaty manipulacyjnej jest ostatni dzień upływu wskazanego 7-dniowego terminu na okazanie dokumentów lub biletu imiennego.

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/207/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.03.2012 roku, stawki opłat dodatkowych od 03.05.2012 do 28.09.2022 wynoszą:

a) 200 zł za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego, z możliwością jej zmniejszenia do 60 zł, w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty,

b) 80 zł za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, z możliwością jej zmniejszenia do 55 zł, w przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty nałożenia opłaty,

c) 50 zł za zabieranie do środka transportowego rzeczy lub zwierząt wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków,

d) 350 zł za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny,

e) po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej pobierana jest opłata manipulacyjna 10 zł.

> Prosimy o zwrócenie uwagi na określony w uchwale termin 7-dniowy na dokonanie wpłaty w obniżonej wysokości - zgodnie z orzecznictwem sądowym za dzień wpłaty uważa się dzień uznania środków na rachunku Gminy - art 454 ustawy Kodeks cywilny;

> W celu dochodzenia roszczenia należy zażądać od pasażera dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Na wezwaniu do zapłaty należy odnotować nazwisko i imię, adres pasażera, nr służbowy kontrolera, datę godzinę, nr linii, trasę i wysokość opłaty dodatkowej. Pasażer kwituje odbiór wezwania do zapłaty.

> Zgodnie z art. 33a ust. 7 Ustawy Prawo Przewozowe osoba upoważniona przez organizatora (kontroler) ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego, a w razie nieokazania dokumentu ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną do kontroli (kontrolera).

> Art. 87a Ustawy Prawo Przewozowe przewiduje karę grzywny wymierzaną w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dla pasażera, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości.