Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zwolnienia z tytułu opłaty


Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie:
    • w przypadku nieruchomości, w której znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne - 125,00 zł,
    • w przypadku nieruchomości, w której znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne - 140,00 zł.
  • Od 1 kwietnia 2023 r. zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie 170,00 zł.

Oznacza to, iż w przypadku wspólnego zamieszkiwania na nieruchomości dużej rodziny opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami dużej rodziny zamieszkujących daną nieruchomość, a każda szósta i kolejna osoba w wyżej wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji należy jednak wskazać liczbę wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz liczbę mieszkańców podlegających zwolnieniu.

Z powyższego zwolnienia może skorzystać właściciel nieruchomości, który spełnił następujące warunki:

  • złożył prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której ujął zamieszkującą na nieruchomości rodzinę wielodzietną składającą się z co najmniej 6 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny;
  • dołączył do deklaracji załącznik nr 2 (wykaz numerów Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość).

Zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów

Istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, zostało ustalone w wysokości 2,00 zł od naliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza miasta oraz właściciela nieruchomości. Za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji, w której zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej.