Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Kto i kiedy ma obowiązek złożenia deklaracji?


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości,  przez których ustawodawca rozumie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.).

W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali deklaracje winny być składane jedynie przez wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy/właściciele lokali nie składają deklaracji samodzielnie.

Właściciele nieruchomości zamieszkanych, nieruchomości tzw. mieszanych (stanowiących nieruchomości w części  niezamieszkane i zamieszkane np. budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza) oraz właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych chcący przystąpić dobrowolnie do systemu zorganizowanego przez gminę, zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. Do deklaracji należy obowiązkowo dołączyć pisemną zgodę na przystąpienie do systemu.