Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców


Zwolnienie z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dnia 28 kwietnia 2020 roku przez Radę Miejską w Swarzędzu podjęta została uchwała nr XXI/264/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wskazana uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (za okres kwiecień, maj, czerwiec) przez wymienione w uchwale grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, tj.:

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców wykonujących działalność:

  • polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A;

  • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z,

  • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0;

  • związaną z konsumpcją i podawaniem napojów, ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z;

  • związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z;

  • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z;

  • związaną ze sportem, rozrywką i rekreacja, ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0;

  • związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.), ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasach: 55.10.Z i 55.20.Z.

Uwaga:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości określone w drodze uchwały z dnia 28 kwietnia 2020 roku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że ze zwolnienia skorzystać mogą ci przedsiębiorcy (prowadzący określony wyżej rodzaj działalności gospodarczej), którzy jednocześnie są podatnikami podatku od nieruchomości.

1. JAK UZYSKĆ ZWOLNIENIE

Przedsiębiorca, spełniający wymagania określone uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXI/264/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, czyli:

  • należący do grupy przedsiębiorców wykonujących działalność zgodną z wymienioną w uchwale klasyfikacją PKD;

  • będący podatnikiem podatku od nieruchomości (właścicielem, użytkownikiem, wieczystym, posiadaczem samoistnym, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, b) jest bez tytułu prawnego);

zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (wraz ze stosownymi załącznikami):

Szczegóły procedury znajdą Państwo w załączonej Uchwale Nr XXI/264/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 4008).


Szczegółowych informacji udzielają w zakresie przedmiotowego zwolnienia pracownicy Wydziału Podatków i Kontroli Podatkowej, obecnie wyłącznie drogą telefoniczną 61 6512305 lub e-mailową podatki.wymiar@swarzedz.pl.

Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie wniosków drogą elektroniczną zarówno za pomocą ePUAP, bądź drogą e-mailową umig@swarzedz.pl (w tym przypadku skan korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z pozostałymi dokumentami winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). W przypadku braku możliwości złożenia wniosku tą drogą proszę o przesłanie drogą pocztową bądź złożenie do skrzynki podawczej w holu Urzędu.