Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz


Gmina Swarzędz zamierza przystąpić do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Pierwszym etapem prac jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:

- obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, cechujący się występowaniem na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych;

- obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opisany został w dokumencie pn. DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE SWARZĘDZ

Za obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uznano obszar położony w centrum Swarzędza oraz tereny położone na zachód od niego, ograniczone Jeziorem Swarzędzkim, ul. Poznańską i granicą z Poznaniem. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta stanowią zatem podobszary:

• Podobszar "Centrum miasta"

• Podobszar "Rejon Strzeleckiej/Poznańskiej"

Ponadto jako podobszary obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono następujące tereny zamieszkałe wchodzące w skład sołectw położonych w Gminie Swarzędz:

• Podobszar "Wierzonka"

• Podobszar "Wierzenica:

• Podobszar "Karłowice"

Szczegółowe granice obszaru rewitalizacji zostały zawarte w załącznikach o numerach: 1, 2, 3, 4, 5 do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Elektroniczna ankieta

Obszary rewitalizacji:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Więcej informacji o rewitalizacji znajduje się w Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

 

Rewitalizacja


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, w dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2017 r., zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz. Konsultacje przeprowadzane będą w związku z przygotowywaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027", który realizowany jest w ramach projektu "Śródmieście Swarzędza - społeczny model rewitalizacji" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Uwagi od mieszkańców będą zbierane poprzez wypełniony formularz konsultacji (dostępny od 17 kwietnia), przeprowadzanie badań ankietowych oraz spotkania konsultacyjne.

Kontakt w sprawie konsultacji:

Wydział Pozyskiwania Funduszy

e-mail: fundusze@swarzedz.pl

tel. 61 65 10 915, 61 65 10 918