Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz


Poniżej przedstawiamy uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacij na terenie Gminy Swarzędz oraz diagnozę służącą jego wyznaczeniu:

 

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.) w dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2017 na terenie gminy Swarzędz przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych zbierano uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji, zorganizowano spotkania konsultacyjne oraz przeprowadzono badania ankietowe w formie elektronicznej metodą CAWI.

Do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz wpłynęły 3 wypełnione formularze konsultacyjne. W spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 15 maja 2017 r. w Wierzonce i 17 maja 2017 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, łącznie wzięło udział ok. 60 osób. W okresie konsultacji elektroniczną ankietę wypełniło 15 osób.

Ze szczegółowym raportem z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji można zapoznać się TUTAJ.

/WPF/

Spotkania konsultacyjne


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w następujących terminach:

15 maja 2017 r. - poniedziałek - od godz. 17.00 do 19.00 - Świetlica Wiejska w Wierzonce

adres: Wierzonka, ul. Gminna 6A

17 maja 2017 r. - środa - od godz. 17.00 do 19.00  - Ośrodek Kultury w Swarzędzu

adres: Swarzędz, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej)

Spotkania zostaną przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Przedstawienie zagadnienia „rewitalizacji" i uwarunkowań prawno-formalnych procesu opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027.
  • Prezentacja wniosków płynących z diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz - prezentacja najważniejszych wskaźników delimitacyjnych, zasięgu granic obszarów uznanych jako podobszary obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  • Przeprowadzenie otwartej dyskusji z uczestnikami spotkania nt. problemów i potencjałów rozwojowych występujących na obszarze rewitalizacji.
  • Podsumowanie dyskusji oraz przedstawienie kolejnych etapów prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.
  • Zakończenie spotkania. Zaproszenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w powstawaniu dokumentu, poprzez zgłaszanie własnych propozycji projektów rewitalizacyjnych oraz udział w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania zostaną zrealizowane w ramach projektu „Śródmieście Swarzędza - społeczny model rewitalizacji" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Plakat informacyjny znajduje się TUTAJ

 

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz


Gmina Swarzędz zamierza przystąpić do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Pierwszym etapem prac jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:

- obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, cechujący się występowaniem na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych;

- obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opisany został w dokumencie pn. DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE SWARZĘDZ

Za obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji uznano obszar położony w centrum Swarzędza oraz tereny położone na zachód od niego, ograniczone Jeziorem Swarzędzkim, ul. Poznańską i granicą z Poznaniem. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta stanowią zatem podobszary:

• Podobszar "Centrum miasta"

• Podobszar "Rejon Strzeleckiej/Poznańskiej"

Ponadto jako podobszary obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono następujące tereny zamieszkałe wchodzące w skład sołectw położonych w Gminie Swarzędz:

• Podobszar "Wierzonka"

• Podobszar "Wierzenica:

• Podobszar "Karłowice"

Szczegółowe granice obszaru rewitalizacji zostały zawarte w załącznikach o numerach: 1, 2, 3, 4, 5 do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Załączniki:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Elektroniczna ankieta

Obszary rewitalizacji:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Więcej informacji o rewitalizacji znajduje się w Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

 

Rewitalizacja


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, w dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2017 r., zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz. Konsultacje przeprowadzane będą w związku z przygotowywaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027", który realizowany jest w ramach projektu "Śródmieście Swarzędza - społeczny model rewitalizacji" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Uwagi od mieszkańców będą zbierane poprzez wypełniony formularz konsultacji (dostępny od 17 kwietnia), przeprowadzanie badań ankietowych oraz spotkania konsultacyjne.

Kontakt w sprawie konsultacji:

Wydział Pozyskiwania Funduszy

e-mail: fundusze@swarzedz.pl

tel. 61 65 10 915, 61 65 10 918