Biuletyn Informacji  Publicznej
Informacje ogólne

Położenie


Gmina Swarzędz leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie jest to północna część Równiny Wrzesińskiej, wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej, krainy geograficznej, której charakter określa polodowcowa rzeźba terenu. Cała gmina zajmuje powierzchnię 101,9 km2 (miasto 8,2 km2, tereny wiejskie 93,8 km2). W granicach gminy leżą Jezioro Swarzędzkie, przez które przepływa Cybina, Jezioro Uzarzewskie oraz inne zbiorniki wodne, zwłaszcza w dolinach Głównej i Cybiny. Gmina wchodzi w skład powiatu poznańskiego, a sąsiadując bezpośrednio z Poznaniem, jest istotnym składnikiem jego aglomeracji.
Aglomeracja poznańska a wraz z nią gmina Swarzędz, jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów i to nie tylko w skali regionu, ale także całego kraju. Poznań jest dla mieszkańców Swarzędza głównym rynkiem pracy oraz miejscem realizacji celów, zwłaszcza związanych z pokryciem potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i ochroną zdrowia. Gmina Swarzędz jest zaś dla Poznania przede wszystkim zapleczem mieszkaniowym, w mniejszym stopniu rekreacyjnym oraz handlowym.

Komunikacja


Swarzędz leży przy trasie nr 92 łączącej Wschód Europy z Zachodem. Przez gminę biegnie również droga nr 5. Ponadto przebiegają tu dwie ważne linie kolejowe: jedna na kierunku wschód - zachód (stacje: Swarzędz, Paczkowo) oraz druga łącząca południe Polski z Trójmiastem (stacja Kobylnica). Sieć dróg gminy wykorzystywana jest przez gminną publiczną komunikację autobusową. Na terenie gminy jest kilka stacji benzynowych: 4 przy trasie nr 92  w Swarzędzu i 2 przy drodze nr 5 w Janikowie i Kobylnicy. Przy trasie nr 92 w Swarzędzu-Jasiniu (na terenach ETC) znajduje się całodobowy strzeżony parking dla ok. 90 samochodów ciężarowych TIR.

Osiedla Mieszkaniowe


W Swarzędzu mieszka prawie 30 tysięcy osób i liczba ta stale wzrasta. Nowe piękne osiedla mieszkaniowe, bardzo dobra infrastruktura rekreacyjna - liczne obiekty sportowe- w tym pływalnia, dofinansowane szkoły z doskonałym zapleczem sportowym, sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem, jezioro Swarzędzkie i bliskość lasów sprawiają, że mieszka się tu znakomicie.

Warunki przyrodnicze


Środowisko przyrodnicze gminy Swarzędz jest typowym dla obszarów polodowcowych. Teren gminy jest generalnie równinny, lekko pofalowany (wyniesiony na wysokość 85 - 105 m n.p.m), rozcięty miejscami zabagnionymi dolinami rzek Główna i Cybina - dopływów Warty. Najwyżej wyniesiony jest teren wsi Wierzenica i Janikowo. Tam też nachylenia terenu uzyskują największe kąty. Wysoczyznę morenową, bo tak określić można zasadniczą część gminy, budują zróżnicowane litologicznie utwory. Występują przede wszystkim piaski i żwiry sandrowe, w obniżeniach i dolinach rzek utwory torfowe i mułowe, w części pagórkowatej zaś utwory gliniaste (gliny zwałowe) i piaszczysto - gliniaste. Gleby są średniej i gorszej jakości i nie wszędzie sprzyjają gospodarce rolnej. Przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej (55%). Po kilkanaście procent udziału w ogólnej powierzchni gruntów przypada zaś na gleby klasy III i V. Lesistość gminy jest niska i określa ją wskaźnik 12,9% udziału lasów w ogólnej powierzchni. Na wody powierzchniowe przypada 2,2%, a na tereny zabudowane 9%. Bogate, jak na Wielkopolskę, są natomiast zasoby wód podziemnych, głównie za sprawą bogatej w wody tzw. Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, z której zasobów korzystają gminne ujęcia wodne.

Ekologia


O proekologicznych przedsięwzięciach samorządu Swarzędza: eko.swarzedz.pl

Gmina podejmuje liczne przedsięwzięcia proekologiczne ograniczające do minimum negatywne dla otoczenia skutki rozwoju mieszkalnictwa i działalności przemysłowej. Swarzędzkie ścieki - poprzez system przepompowni - płyną do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach pod Poznaniem, a leżące dalej od Swarzędza, malownicze wsie Uzarzewo i Wierzonka posiadają własne oczyszczalnie ścieków. Gmina posiada też jedno z najnowocześniejszych w Wielkopolsce komunalnych wysypisk śmieci w pobliżu wsi Rabowice.
Swarzędz jest członkiem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (zrzeszającego 5 gmin: Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska i Skoki), który przygotował projekt inwestycyjny „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Ta ogromna inwestycja (jest to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w naszym kraju) uzyskała dofinansowanie w wysokości około 200 mln złotych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cały projekt obejmuje budowę na terenie tych gmin kanalizacji sanitarnej, w tym:

● kanalizacji grawitacyjnej na długości 214,8 km,
● przyłączeń kanalizacyjnych na długości 35,2 km,
● rurociągów tłocznych na długości 118,7 km,
● przepompowni ścieków w liczbie 151 sztuk,
● likwidację istniejących dwóch oczyszczalni ścieków w Skokach i Pobiedziskach i ich przystosowanie do funkcjonowania wyłącznie jako przepompowni ścieków

W ramach tej inwestycji powstają dwa projekty gminy Swarzędz - budowa kanalizacji sanitarnej południowej części gminy i północnej części gminy. Wartość inwestycji Swarzędza to kilkadziesiąt mln zł, za które będzie można zbudować 51,1 km kolektorów grawitacyjnych, 15,6 km kolektorów tłocznych oraz 25 przepompowni.
Informacje na ten temat podajemy także TUTAJ.
Dodatkowe informacje na temat Puszczy Zielonka: www.puszcza-zielonka.pl