Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


Planujesz emeryturę – nie rób tego w czerwcu!18 06 2018

Od tego, kiedy zostanie złożony wniosek o emeryturę, może zależeć jej wysokość. Wpływ na taką sytuację ma tzw. schemat waloryzacji składek zapisanych na koncie w ZUS. Jest on wyjątkowo niekorzystny dla osób, które wnioski o emeryturę składają w czerwcu. Dlatego warto zastanowić się, czy wniosek o emeryturę złożyć w czerwcu, czy może lepiej poczekać z tym do lipca.

Więcej informacji TUTAJ

I Ty możesz zostać żołnierzem zawodowym...12 06 2018

Na prośbę Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu zamieszczamy informację o naborze do służby przygotowawczej dla osób, które chciałyby zostać żołnierzem zawodowym. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 201831 05 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż tegoroczne hasło obchodzonego 31 maja Światowego Dnia Bez Tytoniu brzmi: „Tytoń i choroby serca”.

Więcej informacji TUTAJ

Wykaz o przeznaczeniu działki do przekazania w formie aportu23 05 2018

WYKAZ 7/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do przekazania w formie aportu.

Oto treść wykazu

Dzień Osób z Niepełnosprawnością9 05 2018

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji   działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia27 04 2018

WYKAZ 6/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia27 04 2018

WYKAZ 5/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste27 04 2018

WYKAZ 4/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste27 04 2018

WYKAZ 3/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym27 04 2018

WYKAZ 1/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Oto treść wykazu

Sprzątamy Świat - Koło PZW Swarzędz-Zatorze24 04 2018

Zarząd Koła PZW Swarzędz-Zatorze serdecznie zaprasza na ogólnogminne sprzątanie brzegu Jeziora Swarzędzkiego wzdłóż ścieżki pieszo-rowerowej. Akcja sprzątania odbędzie się 13.05.2018 r.

Więcej informacji TUTAJ

Kampania antysmogowa11 04 2018

Departament Środowiska przygotował kampanię informacyjną dotyczącą ochrony powietrza, a w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Więcej informacji na stronie.

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka": ogłoszenie o pracy9 04 2018

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, Nowy Rynek 8 (woj. wielkopolskie) realizujący Projekty "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” oraz "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.puszcza-zielonka.pl) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH w wymiarze 1 etatu:

Światowy Dzień Zdrowia 20185 04 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że tegoroczne hasło obchodzonego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia brzmi: „Zdrowie dla wszystkich", a jego tematem przewodnim jest „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla wszystkich".

Światowy Dzień Zdrowia 2018 – kluczowe założenia kampanii

Wykaz o przeznaczeniu działek do przekazania w formie aportu16 03 2018

WYKAZ 2/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działek do przekazania w formie aportu.

Oto treść wykazu

/UMiG/

XVI edycja konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"5 03 2018

Głównymi organizatorami XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem przedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Oceniane będą m.in. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw, a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych.

Dla laureatów na każdym z trzech etapów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, nr tel. 61-8525013 i Placówkach Terenowych KRUS.

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o zagrożeniu wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa ASF1 03 2018

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o zagrożeniu wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Więcej informacji TUTAJ.

Wybory uzupełniające ławników1 03 2018

Informacja z dnia 1 marca 2018 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016 - 2019.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że przystępuje się do wyborów uzupełniających 5 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu do rozpatrywania spraw cywilnych I instancji, w trwającej kadencji od 2016 r. do 2019 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 23) dalej ustawa,

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) - obowiązuje od 14 czerwca 2011 r. dalej rozporządzenie.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 marca 2018 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Swarzędzu po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)    prezesi właściwych sądów;

2)    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu udziela Radzie Miejskiej w Swarzędzu  informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru uzupełniających ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, parter, pok. 105, w godz. pracy Urzędu.

Tel. 61 65 12 105.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

1)    Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);

2)    Link do strony znajduje się również na BIP Gminy Swarzędz - www.swarzedz.pl

Wyborów uzupełniających ławników, Rada Miejska w Swarzędzu dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy14 02 2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Swarzędz, wymienione w załączniku.

/nad/

Rekrutacja na wolne stanowisko w ZM "Puszcza Zielonka"8 02 2018

Uprzejmie informujemy, że została ogłoszona rekrutacja na wolne stanowisko urzędnicze w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka" - Podinspektor ds. Nadzoru Właścicielskieg. Oto TREŚĆ OGŁOSZENIA.

/mw/

 

Uwaga! Zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych dla podatników8 02 2018

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, że w 2018 roku nastąpiła zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych dla podatników (osób fizycznych) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nowe numery indywidualnych rachunków bankowych widnieją na otrzymywanych przez podatników decyzjach ustalających wysokość zobowiązania podatkowego za 2018 rok.

Jednocześnie informujemy, że wpłat podatku można dokonywać także na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, który podajemy poniżej:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004. W tytule wówczas należy wpisać numer ewidencyjny podatnika (widoczny w górnym lewym rogu decyzji).

Informacji w zakresie:

- wymiaru podatków udziela Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej - tel. 61 65 12 305

- stanu kont udziela Wydział Księgowości Podatkowej - tel. 61 65 14 065

/umig/

 

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości8 02 2018

OGŁOSZENIE 1/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie, należącego do Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Jasinie oznaczonej numerem 273/35.

Oto treść ogłoszenia.

 

/UMiG/

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! - komunikat Krajowego Biura Wyborczego5 02 2018

Krajowe Biuro Wyborcze przedstawia materiały informacyjne odnośnie rejestru wyborców. Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube.

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Poniżej: informacja dotyczącaj rejestru wyborców:

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

 

Spotkania informacyjne pt. "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"30 01 2018

W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, pod hasłem: "WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 10:00 w MGOK w Kostrzynie na ul. Poznańskiej 33.

 

Wysyłka PIT rozpoczęta30 01 2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2017 r. chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2018 r.

Więcej informacji TUTAJ

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)25 01 2018

Od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Ich wystawienie będzie znacznie szybsze, niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Dzięki specjalnej aplikacji lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system.

Więcej informacji TUTAJ

Konkurs o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości"25 01 2018

XV edycja konkursu

- Przedsiębiorczość nie zna granic, dlatego organizując kolejną edycję konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" chcemy pokazać wszystkim, że udział w takim przedsięwzięciu jest z korzyścią zarówno dla samych firm, jak i mieszkańców powiatu oraz Poznania - mówił Jan Grabkowski, starosta poznański który jest przewodniczącym kapituły. Na początku stycznia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nastąpiła inauguracja konkursu.

Przedsiębiorcy z Poznania i powiatu poznańskiego mogą nie tylko umocnić swoją pozycję na rynku, ale stać się liderami w danej branży. Wystarczy tylko zgłosić się do udziału w kolejnej, XV edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości". Start w tym przedsięwzięciu jest bezpłatny, a na laureatów czekają nagrody warte ponad 150 tysięcy złotych. Do udziału zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz start-upy z terenu powiatu poznańskiego i Poznania.

Więcej informacji TUTAJ

 

Afrykański pomór świń - zasady postępowania15 01 2018

Pierwsza e-składka z Wielkopolski15 01 2018

Jeden przelew składkowy zamiast trzech – a czasem nawet czterech – stał się faktem. Pierwszy przelew w kraju wyszedł z Wielkopolski, dokładnie z Poznania. Wkrótce na salach obsługi klientów ZUS pojawią się doradcy płatników składek.

Więcej informacji TUTAJ

Rejestr wyborców - film edukacyjny12 01 2018

Krajowe Biuro Wyborcze opracowało materiały informacyjne odnośnie rejestru wyborców.

Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube:

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Więcej informacji TUTAJ.

Profilaktyka zachorowań na grypę11 01 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w związku z trwającym sezonem zachorowań na grypę w Polsce, przekazuje  przygotowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) i w ramach akcji "Zaszczep się wiedzą" materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania w działaniach informacyjnych w wersji elektronicznej:

- ulotki pt. "Stop grypa" i "Fakty na temat grypy na podstawie powielanych mitów"

- plakat pt. "Szczepisz, czy ryzykujesz?"

- bajka dla dzieci pt. "Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana", powstała w ramach kampanii "Zaszczep się wiedzą" - dostępna pod adresem: www.zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dla-dzieci/

Więcej informacji na stronie Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy www.opzg.pl oraz na stronie akcji społecznej "Zaszczep się wiedzą" www.zaszczepsiewiedza.pl

 

"Na manowce" - spacery po parkach krajobrazowych Wielkopolski28 12 2017

 

„Na manowce” – spacery po parkach krajobrazowych Wielkopolski

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprasza na cykl spacerów, które odbędą się 2018 roku na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych.

W trakcie spacerów pracownicy ZPKWW opowiedzą o celach ochrony parków krajobrazowych oraz zagrożeniach występujących na ich terenie, przybliżą cenne przyrodniczo i kulturowo miejsca. Trasy spacerów będą miały długość około 10 km. Spacery będą nawiązywały tematycznie do obchodzonych w danym miesiącu w kraju i na świecie specjalnych dni.

Szczegółowe informacje (wraz z regulaminem i harmonogramem) tutaj

 

Warsztaty "Obowiązki Podmiotów w Zakresie Korzystania ze Środowiska"20 12 2017

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na warsztaty pn.: "Obowiązki Podmiotów w Zakresie Korzystania ze Środowiska", które odbędą się w dniach 22, 23, 24, 29, 30 stycznia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, sala konferencyjna nr 2 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie  ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

Więcej informacji TUTAJ

Wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży8 12 2017

WYKAZ 16/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  (Swarzędz, dz. 273/35)

Oto treść wykazu

/UMiG/

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS30 11 2017

Na dzień 1 grudnia, jak co roku przypada Światowy Dzień AIDS. Pomimo wielu lat walki z chorobą sytuacja epidemiologiczna nie jest korzystna. Z danych Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu wynika, że  od 1 stycznia 2017 r. do 15 listopada 2017 roku na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zarejestrowano 104 nowe zakażenia HIV, w tym: 3 kobiety i 101 mężczyzn oraz 8 zachorowań na AIDS.

Jednocześnie informujemy, że Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem "Mam czas rozmawiać". Grupą docelową kampanii są rodziny wielopokoleniowe, osoby w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową może dotyczyć. Kampania trwać będzie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Nasilenie działań kampanijnych nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2017 r. przed Światowym Dniem AIDS.  Więcej o kampanii pod adresem mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

 

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste30 11 2017

OGŁOSZENIE 6/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste,  należącej do Gminy Swarzędz, nieruchomości położonej w Swarzędzu oznaczonej numerem 2243/1.

Oto treść ogłoszenia.

 

/UMiG/

Służba przygotowawcza - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej27 11 2017

Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu szeregowych przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojskowej, a chcieliby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym.

Więcej informacji TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy27 11 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowe: WYKAZ.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy20 11 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowe:

WYKAZ NR 6/2017

Wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste7 11 2017

WYKAZ 15/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego ograniczonego  (Swarzędz, dz. 3334/1)

Oto treść wykazu

/UMiG/

Wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym31 10 2017

WYKAZ 14/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości   wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  (Swarzędz, dz. 3334/1)

Oto treść wykazu

/UMiG/

Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/201819 10 2017

Przedstawiamy Państwu plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017/2018 nadesłane przez koła łowieckie "Jaźwiec" i "Czajka".

Polowania zbiorowe koła łowieckiego "Jaźwiec"

Polowania zbiorowe koła łowieckiego "Czajka"

/wos/

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia12 10 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do

3 lat obejmujący działki oznaczone jako

•    obręb Swarzędz, cz. dz. nr 189, cz. dz. nr 924/1 i dz. nr 1102/23,

•    obręb Jasin, cz. dz. nr 1/14 i 1/6,

•    obręb Gortatowo, dz. nr 120/1.

Miejsce wywieszenia wykazu: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, tablica informacyjna – parter, tablice informacyjne znajdujące się na terenie sołectw oraz strona internetowa Urzędu bip.swarzedz.eu zakładka: nieruchomości – dzierżawy.

Oto WYKAZ.

Fundusze dla przedsiębiorców17 08 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa równoległe konkursy na dofinansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania „Badania na rynek" z Programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się tu o środki finansowe na uruchomienie linii produkcyjnej dla nowych technologii lub uruchomienie nowych usług. Jeden konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom z małych miast, takich jak Swarzędz, drugi jest konkursem „ogólnym". Alokacja środków finansowych w pierwszym konkursie wynosi 400 mln zł, w drugim zaś 750 mln zł. Odbędą się cztery nabory wniosków, które skończą się odpowiednio 30 września, 31 października, 31 grudnia br. oraz 28 lutego 2018 r. Przedsiębiorcy ze średnich miast na realizacje swojego projektu mogą otrzymać nawet 20 mln zł.

Informacje o konkursach można znaleźć TUTAJ oraz na stronie internetowej www.mr.gov.pl

Dokumentacja dla konkursu dla średnich miast http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie

/wpf/

 

 

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych30 05 2017

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych! Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

Oto treść ogłoszenia

 

Chrońmy jerzyki22 05 2017

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 r. obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi ptaków chronionych (między innymi jerzyków) – chodzi o ochronę miejsc lęgowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych. W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Oznacza to, że prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo  od zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków.

Dlatego przystępując do wykonywania w bieżącym sezonie lęgowym termoizolacji budynków zasiedlonych przez jerzyki, zarządcy nieruchomości zobligowani są posiadać takie zezwolenie. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa budowlanego. Zniszczenie siedlisk i miejsc lęgowych podlega karze aresztu lub grzywny. Planujący remonty i termoizolacje w latach następnych powinni również wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stosowne zezwolenie.

W przypadku podejrzeń o nieprawidłowości związane z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych należy poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, lub Powiatowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, lub Policję, które to organy mogą sprawdzić, czy inwestor wykonuje prace zgodnie z przepisami.  Jeśli tak nie jest, musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z faktu zakazu niszczenia siedlisk ptaków objętych ochroną gatunkową.

Pamiętać należy, że jerzyk jest najbardziej "miejskim" gatunkiem ptaka. Pierwotnie zasiedlał tereny skaliste. Człowiek wznosząc sztuczne skały w postaci budynków sprawił, że prawie wszystkie jerzyki na naszym kontynencie przeniosły się do miast. Tym samym budynki stały się ich jedynym siedliskiem gniazdowym. Jerzyki są ptakami powszechnie znanymi, choć wiele osób myli je z jaskółkami (dymówką i oknówką). Nie są z nimi spokrewnione lecz z uwagi na podobny tryb życia ich wygląd nieco przypomina jaskółki. W przeciwieństwie do nich, jerzyki nigdy nie siadają na drutach, gałązkach, nie zbierają pokarmu ani materiału na gniazdo z ziemi. Cechą charakterystyczną jerzyków jest brak białego koloru w upierzeniu, który zawsze występuje u  jaskółek. Są mistrzami lotu, w mgnieniu oka osiągają prędkość 100 km/h, a niekiedy nawet 160 km/h. Dziennie potrafią przelecieć bez wysiłku 1000 km, i to wszystko żywiąc się owadami chwytanymi wyłącznie w locie, których jeden osobnik potrafi zjeść nawet 20 000 na dobę. Zjadają  przede wszystkim bardzo dokuczliwe komary i meszki, co stanowi główny argument by zadbać o  ich wysoką liczebność w mieście.

Ptasia grypa w Wielkopolsce - zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków20 04 2017

Informujemy, że weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r., poz. 722).

Jednocześnie zawiadamiamy, że wcześniej podane do wiadomości Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz. 2091) straciło moc.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/722/1

 

Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących21 03 2017

Gmina Swarzędz rozpoczęła realizację programu, który ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu. Wolno żyjące koty i kotki z terenu naszej gminy mogą zostać poddane sterylizacji lub kastracji w jednej ze wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu lecznic. Osoby, które chciałyby się podjąć tego zadania i stać się społecznym opiekunem zwierzęcia muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i wypełnić deklarację opiekuna społecznego oraz wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji/sterylizacji. Następnie, wraz z otrzymanym z urzędu skierowaniem, należy udać się do wybranej lecznicy (jednej z pięciu wskazanych na skierowaniu), gdzie zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę w miejscu ich pochwycenia. Akcja obejmuje również, w uzasadnionych przypadkach, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotek.  Ponadto  opiekunowie społeczni  mogą składać wnioski o wydanie karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących. Karma wydawana będzie zgodnie z warunkami programu na okres zimowy nie wcześniej niż 28 września 2017r.

Właściciele kotów i psów mogą również uzyskać dofinansowanie na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji w wysokości 30% ceny zabiegów dla jednego zwierzęcia rocznie. Po uzyskaniu skierowania koszty zabiegu dla właściciela zwierzęcia w wysokości 70% ceny zabiegu - płatne bezpośrednio w lecznicy wykonującej zabieg - wynoszą odpowiednio:

-       75,60 złotych brutto za sterylizację kotki;

-       37,80 złotych brutto za kastrację kota;

-       113,40  złotych brutto za kastrację psa;

-       226,80  złotych brutto za sterylizację suki.

W przypadku właścicieli psów warunkiem uzyskania dofinansowania  jest opłacenie opłaty z tytułu posiadania psa za rok 2017 oraz nie zaleganie z opłatami za lata ubiegłe. Przypominamy, iż wysokość opłaty wynosi 30 złotych za jednego psa rocznie. Całość akcji finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG, stanowisko nr 4, tel. 61 65 10 714.

Do pobrania:

Deklaracja opiekuna społecznego kotów wolno żyjących

Wniosek na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienia ślepych miotów kotów

Wniosek o wydanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących

Wniosek na zabieg sterylizacji/kastracji psów

Oświadczenie o zwolnieniu z dokonywania opłaty z tytułu posiadania psa

/ros/

 

 

 

Pamiętajmy o tabliczce z numerem porządkowym posesji14 03 2017

Komisariat Policji w Swarzędzu informuje o obowiązku oznaczenia posesji tabliczką z numerem porządkowym. Wraz z rozwojem urbanistycznej zabudowy miejskiej i osiedli mieszkaniowych w ostatnich latach na terenie powiatu poznańskiego częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości wbrew obowiązkowi umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Uchylenie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób - poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie - jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem  art 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.

Często zdarza się, że ratownicy medyczni strażacy, bądź policjanci poszukują adresu, tracąc bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować ludzie życie. Pamiętajmy, że realizowanie powyższego obowiązku w sposób właściwy przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zespół Profilaktyki Społecznej

Komisariatu Policji w Swarzędzu

 

 

Fundusze dla początkujących20 02 2017

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od 13.02.2017 r. zostaje otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty EFS WRPO i EFS POWER). Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przyznanych na 2017 rok. Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł. Więcej informacji na ten temat tutaj:

poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

 

/UMiG/