Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Ochrona środowiska


Usuń azbest - jest dofinansowanie


Akcja likwidacji wyrobów zawierających azbest rozpoczęta! Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Swarzędz do składania wniosków o udział w Programie likwidacji wyrobów zawierających azbest koordynowanym przez Powiat Poznański. Program ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w akcji uprawnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych; instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

W przypadku, gdy podmioty określone powyżej nie wykorzystają limitu dotacyjnego, uprawnione do udziału w akcji staną się rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie informujemy Państwa, że w ramach realizacji likwidacji wyrobów zawierających azbest NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski należy składać do dnia 16 sierpnia 2017r.

Formularz wniosku

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej lub inne).

- zgodę ewentualnych współwłaścicieli

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Formularz pomocy de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Przypominamy, że wnioskodawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić je co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Poznańskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.)

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 4 lub pod numerem telefonu: (61) 65 10 714.

Skorzystajmy z dofinansowania! Usuńmy azbest już teraz !

Zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2017

/wos/

Stan czystości powietrza


Informujemy, iż stan czystości powietrza jest monitorowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Najbliższe punkty pomiarowe znajdują się w Poznaniu przy ul. Polanka oraz w Borówcu przy ul. Drapałka. Aktualny stan czystości powietrza można sprawdzić na stronie www.powietrze.poznan.wios.gov.pl

Wyniki podane dla punktów pomiarowych poza Swarzędzem mogą się różnić od rzeczywistego stanu powietrza w Swarzędzu, a także w różnych częściach naszego miasta i gminy. Wpływ na to mają m.in. ruch powietrza (kierunek i siła wiatru) oraz lokalne źródła zanieczyszczeń.

/UMiG/

ZM GOAP - aktualne informacje


► Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (www.goap.org.pl) informuje, iż od 1 lutego 2016 roku delegatura związku w Swarzędzu będzie czynna od poniedziałku do środy w godz. 7.00 - 15.00. W czwartki i piątki będą pracownik delegatury będzie prowadził czynności kontrolne na terenie gminy. Wszystkie niezbędne informacje będą mogli Państwo uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 506 285 780 w godzinach pracy delegatury.

► Od początku stycznia 2017 r. obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów. Można je znaleźć TUTAJ

► Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dniem 1.01.2016 r. zmienił terminy płatności. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

- do 15 stycznia za styczeń,

- do 15 lutego za luty,

- do 15 marca za marzec,

- do 15 kwietnia za kwiecień,

- do 15 maja za maj,

- do 15 czerwca za czerwiec,

- do 15 lipca za lipiec,

- do 15 sierpnia za sierpień,

- do 15 września za wrzesień,

- do 15 października za październik ,

- do 15 listopada za listopad,

- do 15 grudnia za grudzień.

Opłaty, jak dotychczas, należy wnosić na indywidualne konta. Otrzymują je wszyscy, którzy złożyli deklaracje. O zmianach liczby osób zobowiązanych do wnoszenia opłat właściciele nieruchomości powinni powiadamiać GOAP składając deklarację korygującą.

► Oto harmonogram postojów w 2017 r. MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

► Oto Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

/mw, goap/

Punkt odbioru i skupu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Zgodnie się ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy obowiązani są przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest takiego samego rodzaju.

Dlatego pamiętajmy, że podczas zakupu nowego urządzenia do naszego domu, możemy jednocześnie, w tym samym sklepie oddać stary sprzęt (ZASADA: lodówka za lodówkę lub lokówka za lokówkę).

Najbliższe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Oto punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

Poznań, ul. Wrzesińska 12 - tel. 61 6110811, czynne pn. - pt. 8:00-17:00, so. 8:00-16:00.

Uwaga! Jak informuje firma STENA od dnia 16.11.2016 (środa) działalność Stena Ekostacja w Swarzędzu zostaje zawieszona.

Nie pal śmieci - bądź EKO!


Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

► Czym palić w piecu?

Paliwami opałowymi:

• pelletem dowolnego rodzaju;

• drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;

• brykietem;

• węglem dowolnego rodzaju;

• olejem opałowym i gazem.

► Czego nie wrzucać do pieca?

• drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;

• płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;

• podkładów kolejowych i słupów drewnianych;

• plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;

• papieru zadrukowanego w kolorze.

(Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej takiego z gazet codziennych, tj. szarego i mało zadrukowanego. Każdy inny papier lepiej oddać do recyklingu).

► Spalanie śmieci w domowym piecu truje i rujnuje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat, w którym obecnie żyjemy oraz świat, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

► Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci jakie są skutki spalania odpadów.

Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie
z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest naganne i nie przymykacie na to oczu, a w razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:

- Straż Miejską (61) 65 10 986

- Policję (61) 841 48 00

- Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

► Co zrobić z odpadami?

Odpady komunalne, których nie można posortować, wrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

- odpadów, które podlegają segregacji: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
- odpadów zielonych;
- odpadów wielkogabarytowych;
- materiałów budowlanych i rozbiórkowych;
- odzieży;sprzętu RTV i AGD;
- baterii, płyt CD, przeterminowanych leków;
- odpadów niebezpiecznych.

Jeśli nie wiesz jak zagospodarować dany odpad, zapytaj! Informacje uzyskasz:

ZM GOAP (61) 65 12 301

UMiG Swarzędz - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko 1.

/ros/

Szkodliwość azbestu


Azbest - jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Azbest - to nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności od tego, z jakim metalem krzemiany tworzą związek rozróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Dzięki niskiej cenie oraz ze względu na swoje zalety, takie jak: odporność na wysokie oraz niskie temperatury, działanie chemikaliów, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność - stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia i jest przyczyną wielu chorób.
Więcej na temat szkodliwości azbestu przeczytają Państwo tutaj.

Przypominamy o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest


Drodzy Mieszkańcy! Przypominamy o obowiązku złożenia do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz informacji o wyrobach zawierających azbest. Informacje, w terminie do 31 stycznia 2017 r., składają właściciele nieruchomości, na których takie wyroby się znajdują.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów między innymi: ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze.

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa wyżej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia. Wypełnioną informację należy wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub dostarczyć osobiście.

Oto:

wzór formularza informacji o wyrobach zawierających azbest

/ros/

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz


Informujemy, że przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz powinni spełniać wymagania jakie zostały zawarte w uchwale nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.
Oto uchwała nr XL/357/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2013 roku.

Firmy odbierające nieczystości ciekłe


W zakresie odbioru nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości są obowiązani korzystać z usług podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z firmami takimi należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek, który jest potwierdzeniem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych.

Oto wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorcy odbierający nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Swarzędz, obowiązani są do składania kwartalnego sprawozdania z prowadzonej działalności do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Oto wzór kwartalnego sprawozdania:

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz


Oto "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz"

"Uchwała nr XXIX/273/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.6308 z dn. 28 października 2016 r. ) Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.449.2016.2 z dnia 25.11.2016 r. orzekające nieważność § 6 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 oraz załącznika nr 1 ."