Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu - UMOWA PODPISANA!

14.02.14

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

W listopadzie 2013 roku Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu".

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 14 lutego 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)" Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich" WRPO na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 12.221.765,32 zł

Kwota dofinansowania (planowana): 4.527.968,51 zł

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie droga łącząca Dworzec Kolejowy w Swarzędzu ze skrzyżowaniem ul. Stawnej z ul. Poznańską. Łączna długość odcinka nowej drogi (produkt projektu) wyniesie 0,963 km. Projekt obejmował będzie realizację następujących elementów składowych:
1. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Stawną w Swarzędzu (droga gminna) - w ramach istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) nastąpi przebudowa skrzyżowania z ul. Stawną w Swarzędzu; przebudowa skrzyżowania umożliwi ruch pojazdów we wszystkich kierunkach i pełnego wyboru kierunku jazdy, za wyjątkiem zawracania na skrzyżowaniu oraz przejazdu na wprost przez skrzyżowanie w relacji północ południe; przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 wykonana zostanie na odcinku ok. 309,0 m. Ta część inwestycji w zakresie obejmującym pas drogowy drogi krajowej oraz fragment drogi wewnętrznej nr 2 (40,95 m), stanowi część niekwalifikowalną projektu, a na odcinku stanowiącym część drogi gminnej o długości 66,58 m została zaliczona do kosztów kwalifikowalnych.

2. Budowa nowej drogi gminnej od skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną do budynku socjalnego przy ul. Sienkiewicza w Swarzędzu; nowa ulica od ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej będzie miała długość ok. 963 m (odcinek nowobudowanej drogi w tej części projektu wynosi 543,42 m, a pozostała część obejmuje 66,58 m oraz 352,76 m wskazane odpowiednio w pkt 1. i 3.) i będzie się składała z dwóch pasów ruchu o szerokościach 3,50 m oraz chodnika o szerokości 2,0 m znajdującego się po stronie północnej. W tej części inwestycji zawiera się również budowa pozostałej części drogi wewnętrznej, która, podobnie jak skrzyżowanie z DK92 została wyłączona i stanowi koszty niekwalifikowalne projektu.

3. Budowa odcinka ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (droga gminna) do dworca PKP - ul. Dworcowa wraz budową skrzyżowania typu rondo; w ramach inwestycji zaprojektowano odcinek drogi o długości 352,76 m, składający się z dwóch pasów ruchu. Przy tej drodze zaprojektowano parking przeznaczony do postoju pojazdów osobowych (koszt niekwalifikowalny); skrzyżowanie projektowanej drogi z ul. Dworcową realizowane będzie jako skrzyżowanie typu rondo, o średnicy zewnętrznej 30,0 m, szerokości jezdni 6,0 m oraz szerokości pierścienia wewnętrznego 1,50 m; w ramach inwestycji zaprojektowano również plac manewrowy z betonowej kostki brukowej, który będzie obsługiwał komunikacyjnie Swarzędzkie Centrum Ratunkowe.

Ponadto zaplanowano realizację placów manewrowych, miejsc postojowych (łącznie 65 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz wjazdów na posesje, umożliwiających obsługę terenów sąsiadujących z nowo wybudowanym połączeniem drogowym, a także budowę kanalizacji sanitarnej oraz odcinka wodociągu (w ramach robót niekwalifikowanych), a także budowę infrastruktury towarzyszącej - chodników, pobocza, zatok autobusowych (2 szt.) i oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji energetycznych, teletechnicznych, gazowych, budowa kanalizacji deszczowej, budowę (koszt niekwalifikowalny) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu nowej ulicy z DK nr 92, urządzenia BRD (bariery ochronne).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycja zostanie zakończona w 2014 roku.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu
Nr umowy: UDA-RPWP.02.02.02-30-003/13

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI