Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowanie 386 tys. zł)

01.10.12

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - Program nr 1.4 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26 lipca 2011 roku na konferencji w Warszawie ogłoszony został program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Gmina Swarzędz podejmując inicjatywę realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w dniu 20.06.2012 r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Swarzędz, w dniu 01.10.2012 r. podpisano Umowę o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków".

Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie gospodarki ściekami w miejscowościach: Wierzenica, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Puszczykowo Zaborze zgodnie z Dyrektywą Wodną UE.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane mają być w miejscowościach o rozproszonej budowie, oddalone znacząco od kolektorów kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni.

Zlikwidowane zostaną technicznie niesprawne zbiorniki bezodpływowe oraz wyeliminowany będzie transport ścieków wozami ascenizacyjnymi na odległość ponad 25 km.

Projekt zgodny jest z założeniami Programu, który ma na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej, ale przede wszystkim poprawę jakości życia oraz skuteczniejszą ochronę zdrowia obywateli.

Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Wierzenica, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze i Sokolniki Gwiazdowskie, zgodnych z normą EN 12566-3:2005+A1:2009 w ilości 56 sztuk.
Efektem ekologicznego przedsięwzięcia jest redukcja ładunku zanieczyszczeń pochodzących od 322 mieszkańców, który planowany jest do osiągnięcia do dnia 30.11.2013 r. Osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) jak dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM wg Załącznika nr 1 do ww. aktu wykonawczego.

Termin realizacji przedsięwzięcia zaplanowany został od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.  Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 857'790,70 zł, które stanowią koszty kwalifikowane projektu. Przyznana kwota dotacji w wysokości 386 005,82 zł, stanowi 45% kosztów kwalifikowalnych realizowanego przedsięwzięcia.

W związku z zainteresowaniem zarówno ze strony Gminy jak i ze strony mieszkańców realizacją przedsięwzięcia, podjęta będzie kolejna próba uzyskania dofinansowania dla przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla miejscowościach Wierzenica, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Puszczykowo Zaborze.

Mamy nadzieję na kolejny sukces!