Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie szkoleń informatycznych

12.03.12

Swarzędz 12.03.2012r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

pn. "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – etap II" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

 

kieruję Zapytanie Ofertowe i zaprasza do złożenia ofert na wykonanie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1 080 godzin szkoleń dla 60 osób w różnym wieku
w grupach 10 osobowych (6 grup).

Dla każdej z sześciu grup po 180 godzin szkoleń.

Przewiduje się szkolenia z trzech zakresów tematycznych, po 60 godzin na każde szkolenie dla każdej grupy.

Przygotowanie programu szkolenia.

Merytoryczne przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz wydruk dla każdego uczestnika szkolenia.

Szkolenie będzie odbywało się w Gminie Swarzędz w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Dopuszcza się składnie ofert częściowych z wybranego zakresu szkolenia.

Szkolenia odbędą się od poniedziałku 19 marca 2012 roku do czwartku 19 czerwca 2012 roku.

 

Kalendarz szkoleń według załącznika 1.

 

 

Uczestnicy

Grupy

Godzin/Grupę

Suma Godzin

Dni szkoleń

Moduł I

60

6

60

360

60

Moduł II

60

6

60

360

60

Moduł III

60

6

60

360

60

Ogółem

60

6

180

1 080

60

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Oferentów prosimy o podanie kosztu przeprowadzenia jednej godziny szkolenia
z uwzględnieniem kosztów materiałów szkoleniowych oraz dojazdów do miejsca szkolenia.

Wykonawca powinien załączyć do oferty materiały szkoleniowe.

Wykonawca powinien przesłać ofertę, podając cenę jednostkową brutto za godzinę zegarową szkolenia.

W koszty należy wliczyć dojazd do miejsca przeprowadzania szkolenia, wskazanego przez zamawiającego (Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 lub Ośrodek Kultury
w Swarzędzu ul. Poznańska 14) oraz koszty materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia.

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę techniczną do przeprowadzenia szkoleń udokumentowaną wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym.

Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Oferta musi zawierać dane osobowe/nazwę i adres wykonawcy.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres fundusze@swarzedz.pl lub przesłać pod adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62 -20 Swarzędz z dopiskiem: „Działanie 8.3.”

Oferty należy składać do dnia 16 marca 2012 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Termin realizacji zamówienia: marzec - czerwiec 2012 roku

Uwagi: Na materiałach szkoleniowych Wykonawca jest zobowiązany umieścić logo PO IG + słowne odwołanie, logo UE + słowne odwołanie zgodnie z wytycznymi, które dostępne są na stronach: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_do_Strategii_23_02_2010.pdf
oraz
http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_28062010_czysty_1.pdf
Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępne na stronie: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

Dodatkowo na materiałach prosimy o umieszczenie logo Gminy „Swarzędz dobrze trafiłeś” dostępne na stronie:
http://swarzedz.pl/fileadmin/Swarzedz/Informator_miejski/Pliki_do_pobrania/logotyp.jpg

Kryteria wyboru oferty: 100% cena

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną).

O wyborze Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą (najpóźniej
do upływu terminu związania ofertą).

Zapytanie ofertowe ze względu na wartość szacunkową (poniżej 14 tys. euro) nie jest prowadzone
w trybach przewidzianych ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Dodatkowe informacje:

Barbara Kosiak – Przybyła
Tel. 61 65 12 109,
fundusze@swarzedz.pl

I Szkolenie: Podstawy obsługi systemu Windows 360h

1.   Włączanie i wyłączanie systemu

a.   Poprawne uruchamiania systemu Windows
b.   Funkcje uruchamiania systemu Windows

 • Omówienie funkcji uruchamiania systemu
 • Tryb awaryjny systemu

c.   Okno logowania do systemu

 • Logowanie do systemu
 • Wylogowanie się ze systemu
 • Przełączenie użytkownika
 • Funkcje ułatwień dostępu

d.   Urządzenia wskazujące
e.   Prawidłowe wyłączenia systemu

2.   Obszar roboczy systemu Windows

a.   Opis obszarów pulpitu
b.   Omówienie ważniejszych ikon znajdujących się na pulpicie

 • Kosz
 • Sieć
 • Moje Dokumenty
 • Komputer

c.   Omówienie poszczególnych elementów menu start
d.   Obszar otwartych okiem

 • Przełączanie pomiędzy oknami
 • Zamykanie poszczególnych okien
 • Zamykanie grup okien

e.   Pasek narzędzi szybkiego uruchamiania
f.   Pasek języka

 • Omówienie funkcji
 • Otwieranie ukrytego paska języka

g.   Obszar powiadomień

 • Ustawienia głosu
 • Zmiana czasu systemowego
 • Stan połączeń

h.   Dodawanie nowego paska zadań
i.   Pasek boczny

 • Dodawanie gadżetów paska bocznego
 • Konfiguracja gadżetów paska bocznego
 • Usuwanie gadżetów

j.   Operacje na ikonach

 • Sortowanie ikon
 • Zmiana wielkości

k.   Personalizacja pulpitu

 • Zmiana tła pulpitu
 • Zmiana kolorystyki okien
 • Zmiana kompozycji pulpitu
 • Opis funkcjonalności oraz konfiguracja wygaszacza ekranu
 • Zmiana rozdzielczości ekranu
 • Zmiana wielkości czcionek (DPI)
 • Konfiguracja myszy

3.   Operacje na plikach i katalogach

a.   Co to są pliki, foldery i skróty?
b.   Wyświetlanie plików i folderów
c.   Tworzenie folderów
d.   Tworzenie plików
e.   Tworzenie skrótów do programów i folderów
f.   Nadawanie nazwy katalogom i plikom
g.   Zmiana nazwy katalogów

 • Zmiana nazwy pojedynczych katalogów lub plików
 • Grupowa zmiana nazwy wybranych plików i katalogów

h.   Usuwanie plików i katalogów (omówienie możliwych metod)
i.    Omówienie funkcji kosza

 • Przywracanie plików i katalogów
 • Sortowanie
 • Opróżnianie kosza

j.   Przenoszenie katalogów i plików
k.   Wyszukiwanie plików i folderów

4.   Obsługa programów oraz okien systemowych

a.   Instalacja programów
b.   Deinstalacja programów
c.   Uruchamianie programów
d.   Rozszerzenia plików
e.   Omówienie głównych funkcji okien
f.    Prawidłowe zamykanie programów
g.   Podstawowe skróty klawiaturowe systemu i programów

5.   Zabezpieczenia systemu Windows

a.   Zapora systemu Windows

 • Omówienie funkcji zapory sieciowej
 • Włączenie oraz wyłączenie zapory sieciowej
 • Reguły zapory sieciowej
 • Wyjątki od reguł

b.   Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem (Windows Defender)

 • Kwarantanna
 • Historia
 • Konfiguracja podstawowych funkcji

c.   Opcje internetowe
d.   Windows Update

 • Elementy okna aktualizacji systemu
 • Omówienie typów aktualizacji
 • Terminarz aktualizacji

e.   Konta użytkowników
f.   Tworzenie użytkowników

 • Zmiana hasła konta użytkownika
 • Zmiana obrazu konta
 • Usuwanie kont użytkowników
 • Zmiana nazwy konta użytkownika

g.   Funkcje i stosowanie oprogramowania antywirusowego

6.   Korzystanie z darmowej sieci bezprzewodowej

a.   Swarman
b.   Swarman II

7.   Korzystanie z przeglądarki internetowej (Internet Explorer)/(Mozilla)

a.   Uruchamianie przeglądarki internetowej
b.   Wyszukiwanie stron internetowych
c.    Zapisywanie stron internetowych
d.   Tworzenie zakładek do paska ulubionych
e.   Zmiana rozmiaru strony
f.    Zmiana rozmiaru tekstu na stronach
g.   Zmiana strony głównej przeglądarki
h.   Korzystanie z historii przeglądanych stron internetowych.
i.    Filtr SmartScreen (witryny wyłudzające informacje)
j.    Włączenie oraz wyłączenie blokowania wyskakujących okienek
k.   Funkcja InPrivate
l.    Konfiguracja kontroli rodzicielska
m.   Omówienie alternatywnych przeglądarek internetowych

8.    Poczta e-mail na przykładzie Mozilla Thunderbird

a.   Omówienie działania poczty e-mail
b.   Zakładanie skrzynki pocztowej
c.   Instalacja klienta poczty e-mail
d.   Konfiguracja konta pocztowego
e.   Omówienie podstawowych elementów i funkcji Mozilla Thunderbird
f.   Tworzenie wiadomości e-mail

 • Dodawanie załączników
 • Emotikony
 • Konfigurowanie podpisu wiadomości
 • Automatyczne zapamiętywanie adresów

g.   Wysyłanie wiadomości
h.    Odbieranie wiadomościi.
i.     Omówienie tematu wiadomości śmieci
j.     Jak chronić się przed niechcianą pocztą?

II Obsługa edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, rozbudowanych programów graficznych 360h .

Obsługa edytorów tekstu na przykładzie Open Office Writer

1.   Uruchamianie programu OpenOffice Writer

a.   Okno programu
b.   Okno dokumentu

2.   Zamykanie i ponowne uruchomienie OpenOffice Writer

a.   Zapisanie dokumentu na dysku

3.   Pisanie tekstu

a.   Przesuwanie kursora tekstowego za pomocą klawiatury
b.   Przesuwanie kursora tekstowego za pomocą myszy
c.   Duże litery
d.   Przejście do następnego wiersza
e.   Automatyczne sprawdzanie pisowni
f.   „Polskie litery"

4.    Otwarcie zapisanego dokumentu

5.    Wydawanie poleceń

6.    Paski narzędziowe

7.    Klawisze skrótu

8.    Zaznaczanie fragmentu tekstu

a.   Zaznaczanie przez przeciąganie myszą
b.   Usuwanie
c.   Zaznaczanie tekstu przez klikanie myszą
d.   Zaznaczanie tekstu za pomocą klawiatury
e.   Zastępowanie

9.   Formatowanie zaznaczonego fragmentu

a.   Cofanie wykonanej operacji
b.   Ponawianie wykonanej operacji
c.   Kopiowanie fragmentu tekstu
d.   Drukowanie dokumentu

 • Podgląd wydruku

a.   Automatyczne sprawdzanie pisowni
b.   Autokorekta
c.   Automatyczne zapisywanie kopii dokumentu
d.   Marginesy i ustawienia strony
e.   Formatowanie akapitu
f.    Linijka
g.   Malarz formatów
h.   Numerowanie
i.    Czcionki, czyli formatowanie znaków

10.   Podział na strony

a.   Widoki
b.   „Miękkie'' a „twarde" zakończenie strony
c.   Dzielenie wyrazów
d.   „Ręczne" dzielenie wyrazów

11.   Poruszanie się po dokumencie za pomocą klawiatury

12.   Znajdowanie tekstu

13.   Zamiana wyrazów w dokumencie.

14.   Kopiowanie fragmentów teksu w obrębie dokumentu.

15.   Modyfikacja stylów

16.   Nagłówki i stopki

17.   Numeracja stron

18.   Spis treści

19.   Kilka sposobów usprawnienia pracy

20.   Autokorekta

21.   Tworzenie i edytowanie tabel

a.   Zaznaczanie komórek w tabeli
b.   Formatowanie
c.   Wstawianie i usuwanie komórek tabeli.

22.   Wstawianie elementów graficznych do dokumentu

Obsługa arkuszy kalkulacyjnych na przykładzie Open Office Calc

1.   Uruchamianie programu OpenOffice Calc

a.   Okno dokumentu

2.   Zamykanie i ponowne uruchomienie OpenOffice Calc

a.   Otwarcie zapisanego dokumentu
b.    Wydawanie poleceń
c.    Zaznaczanie grupy komórek arkusz kalkulacyjnego
d.    Usuwanie zawartości komórek
e.    Cofanie wykonanej operacji
f.     Ponawianie wykonanej operacji

3.   Drukowanie dokumentu

4.   Typy danych

5.   Formatowanie komórek

6.   Zastosowanie formuł

7.   Wstawianie graficznych wykresów do dokumentu

Obsługa rozbudowanych programów graficznych na przykładzie GIMP 2.6

1.   Wprowadzenie

2.   Wygląd okna edycyjnego GIMP-a w wersji 2.6

a.   Opis dostępnych funkcji przyborika

3.   Rozpoczęcie pracy

4.   Widok

5.   Zaznaczanie obszarów edycji

a.   Edytor zaznaczenia
b.   Pozostałe metody zaznaczania

6.    Praca z kolorem

a.   Wypełnienie deseniem
b.   Wypełnienie gradientem.

7.   Praca z warstwami

8.   Przezroczystość

a.   Dodawanie kanału alfa
b.   Łączenie warstw

9.   Tryby koloru

a.   RGB
b.   Kolor indeksowany
c.    Odcienie szarości

10.   Zapisywanie rysunku

a.   Formaty plików graficznych:

 • PNG
 • JPEG
 • GIF
 • XCF

11.   Pędzle w GIMP-ie

a.   Promień
b.   Twardość
c.    Nacisk
d.   Kolor

12.   Zmiana rozmiaru i skalowanie obrazu

a.   Skalowanie
b.   Kadrowanie

13.   Tekst

14.   Korekcja obrazu

a.   Korekcja jakości obrazu przy użyciu Poziomów
b.   Korekcja jakości obrazu przy użyciu Krzywych
c.   Odcień i nasycenie
d.   Kadrowanie obrazów
e.   Pozostałe narzędzia przekształcania obrazów

 • Nachylenie
 • Odbicie
 • Perspektywa

III Bezpieczeństwo, przechowywanie, wyszukiwanie informacji, Internet 360h.

1.   Wprowadzenie do tematu bezpieczeństwo i przechowywanie danych:

a.   Cele wykonywania kopii zapasowych.
b.   Pojęcia kopia zapasowa, backup i archiwizacja.

2.   Kopia zapasowa wybranych plików wykonywana przez użytkownika.

3.   Narzędzie „Kopia zapasowa i przywracanie”

a.   Kopia zapasowa systemu:

 • Kopia zapasowa obrazu systemu:
 • Ręczne wykonywanie kopii zapasowej systemu:
 • Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej systemu:

a.   Tworzenie dysku naprawy systemu.
b.   Kopia zapasowa wybranych plików:

 • Ręczne wykonywanie kopii zapasowej wybranych plików.
 • Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej wybranych plików.

4.   Przywracanie danych

a.   Przywracanie systemu.
b.   Wyszukiwanie i przywracanie poprzednich wersji plików i folderów z kopii.
c.   Przywracanie danych z innej kopii

5.   Harmonogram zadań systemu Windows.

6.   Przechowywanie i konserwacja kopii zapasowych i archiwów.

a.   Dysk zewnętrzny
b.   Pendrive
c.   Płyty
d.   Internet

7.   Praca – efektywne wyszukiwanie dostępnych ofert pracy, praca on-line (szczególnie dla kobiet zajmujących się dziećmi i domem), podnoszenie kwalifikacji, zamieszczanie ogłoszeń i cv w sieci.

8.   Program e-pity2011

9.   Doskonalenie technicznych umiejętności obsługi komputera przez beneficjentów – poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz poprzez użytkowanie komputera do prywatnych celów.

10.   Czas wolny - wyszukiwanie informacji, wiadomości z kraju i ze świata, regionalne fora dyskusyjne - poszerzanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wyszukiwania informacji w Internecie i korzystanie z niej przekładają się na wzrost umiejętności komputerowych dla 60 mieszkańców pozbawionych dotychczas takiej możliwości.

kalendarz szkoleń:

Szkolenie: Podstawy obsługi systemu windows 360 h

Szkolenie: Edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne 360 h

Szkolenie: Bezpieczeństwo, przechowywanie, wyszukiwanie informacji,Internet 360 h

Marzec:

10

dni

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

16- 18

18-20

20-22

19-mar

20-mar

21-mar

22-mar

23-mar

26-mar

27-mar

28-mar

29-mar

30-mar

I

II

III

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

III

I

II

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

II

III

I

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

Kwiecień

20

dni

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

16-18

18-20

20-22

02-kwi

03-kwi

04-kwi

05-kwi

06-kwi

10-kwi

11-kwi

12-kwi

13-kwi

16-kwi

17-kwi

18-kwi

19-kwi

20-kwi

23-kwi

24-kwi

25-kwi

26-kwi

27-kwi

30-kwi

I

II

III

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

III

I

II

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

II

III

I

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

Maj:

19

dni

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

16-18

18-20

20-22

07-maj

08-maj

09-maj

10-maj

11-maj

14-maj

15-maj

16-maj

17-maj

18-maj

21-maj

22-maj

23-maj

24-maj

25-maj

28-maj

29-maj

30-maj

31-maj

I

II

III

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

III

I

II

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

II

III

I

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

Czerwiec:

11

dni

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

16-18

18-20

20-22

01-cze

04-cze

05-cze

06-cze

11-cze

12-cze

13-cze

14-cze

15-cze

18-cze

19-cze

I

II

III

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

III

I

II

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

II

III

I

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

 

 

 

 

ilość dni

ilość szkoleń/dzień

godzin szkoleń

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

I

60

3

360

60

60

60

60

60

60

II

60

3

360

60

60

60

60

60

60

III

60

3

360

60

60

60

60

60

60

Razem:

180

9

1 080

180

180

180

180

180

180