Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie artykułów reklamowych.

21.11.11

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - etap" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, kieruję Zapytanie Ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na wykonanie artykułów reklamowych.

Przedmiot zamówienia:

 

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1

Latarka czarna/szara z tworzywa sztucznego z paskiem do zawieszenia na rękę wraz z bateriami wymiary nieprzekraczające 175mm x 40mm

80

2

Notes A5 z minimalna ilością kartek 70 szt.
z automatycznym długopisem wkład niebieski, kolor czarny lub szary/srebrny lub długopis ekologiczny

80

3

Smycz na telefon z odpinaną końcówką
częściowo wykonana z metalu

100

4

Torba ekologiczna minimalne wymiary
(możliwość włożenia torby z laptopem) 450mm x 360mm

65

5

Zestaw pierwszej pomocy (apteczka) 15 - 25 części

80

6

Brelok z chromowanego metalu różne wzory (np. czterolistna koniczynka, miś, auto)

100

7

Kubek termiczny czarne lub srebrne/szare
( 280ml - 400 ml)

80

8

Odblaski różne zwory (np. zawieszka miś, opaska na rękę)

200

9

Kości do gry w pudełku chromowanym lub drewnianym

80

10

Układanki logiczne (klocki drewniane w drewnianym pudełeczku)

80

11

"Piłka" antystresowa różne kolory różne wzory

150

Oferentów prosimy o zamieszczenie zdjęć z oferowanymi akcesoriami reklamowymi.

Termin i sposób składania ofert: Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto oraz zdjęcia oferowanych produktów.

FORMULARZ OFERTOWY

W koszty należy wliczyć dostarczenie artykułów do siedziby zamawiającego.

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres umig@swarzedz.pl lub przesłać pod adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62 -20 Swarzędz z dopiskiem: „Działanie 8.3.”

Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Termin realizacji zamówienia: IV kwartał 2011 roku (do 30 dni od udzielenia zamówienia)

 

Uwagi: Na wszystkich wyżej wymienionych artykułach Wykonawca jest zobowiązany wykonać nadruk lub grawer: logo PO IG + słowne odwołanie, logo UE + słowne odwołanie (w sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy), zgodnie z wytycznymi, które dostępne są na stronach:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_do_Strategii_23_02_2010.pdf

oraz

http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_28062010_czysty_1.pdf

Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępne na stronie: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

 

Dodatkowo na artykułach, na których istnieje możliwość logo Gminy „Swarzędz dobrze trafiłeś” dostępne na stronie:

http://swarzedz.pl/fileadmin/Swarzedz/Informator_miejski/Pliki_do_pobrania/logotyp.jpg

 

Kryteria wyboru oferty: 100% cena

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną).

O wyborze Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą (najpóźniej
do upływu terminu związania ofertą).

Kwota przewidziana na zakup artykułów reklamowych nie może przekroczyć 10 000,00 zł brutto wraz z kosztami dostarczenia artykułów do siedziby zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

ul. Rynek 1

62 – 020 Swarzędz

Zapytanie ofertowe ze względu na wartość szacunkową (poniżej 14 tys. euro) nie jest prowadzone
w trybach przewidzianych ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

 

Dodatkowe informacje:

Barbara Kosiak – Przybyła

Tel. 61 65 12 109,

Mail. fundusze@swarzedz.pl