Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zmiany w odbiorze odpadów od 1 lipca 2022 r.

24.06.22

Szanowni Państwo, przypominamy, że od lipca br. czeka nas kilka zmian związanych z gospodarką odpadami na terenie naszej gminy.

Z dniem 30 czerwca br. przestają obowiązywać aktualne umowy dot. odbioru odpadów komunalnych zawarte z firmą FBSerwis S.A.

Od 1 lipca za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz odpowiadać będzie „nowy" Wykonawca, którym jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

W związku z powyższym należy spodziewać się w początkowej fazie zmiany Wykonawcy zawirowań związanych z wymianą pojemników (firma FBSerwis zobowiązana jest do zabrania swoich pojemników, w miejsce których zostaną podstawione pojemniki przez „nowego" Wykonawcę).

Przypominamy, że zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Swarzędzu w dniu 30 listopada 2021 r. Uchwałami: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz (Uchwała nr XLV/495/2021) oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XLV/496/2021) zostało wprowadzone kilka zmian w zakresie gospodarki odpadami, do najważniejszych zaliczyć należy:

  • konieczność zgłoszenie chęci skorzystania z możliwości oddania odpadów wystawkowych - dotyczy nieruchomości jednorodzinnych. Zgłoszenie takie należy przekazać w terminie do 14 dni przed datą planowanego odbioru określoną w harmonogramie

Zgłoszenia należy przekazywać do Gminy telefonicznie, pod numerem telefonu 61 65 12 301, elektronicznie pod adresem wogo@swarzedz.pl, w formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy, a także pisemnie lub osobiście w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami lub Biurze Obsługi Klienta. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, nr kontrahenta (nr ewidencyjny), dane osoby/podmiotu składającego deklarację, opis zgłoszenia -  odbiór odpadów wystawkowych wraz ze wskazaniem co zostanie wystawione do odbioru.

  • brak odbioru przez Wykonawcę bioodpadów jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował posiadanie przydomowego kompostownika oraz z tego tytułu uzyskał ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ponadto wskazać należy, że w przypadku posiadania kompostownika przydomowego oraz właściwego gromadzenia w nim bioodpadów Gmina zwalnia właściciela w całości z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia bioodpadów. Natomiast nadmiar bioodpadów właściciel nieruchomości może przekazywać do PSZOK.

  • harmonogram odbioru odpadów - mając na uwadze wszystkie zmiany jakie będą obowiązywały w gospodarce odpadami od 1 lipca br. zmianie ulegną też harmonogramy odbioru odpadów. Do dnia 30 września br. harmonogram odbioru odpadów będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej (z możliwością samodzielnego wydruku) na stronie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w zakładce „GOSPODARKA ODPADAMI" => „HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW". Każdy mieszkaniec może uzyskać wydruk swojego harmonogramu w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami znajdującym się przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu.
  • przeterminowane leki - może je oddawać do apteki, jednakże należy pamiętać, że to od apteki zależy czy wyrazi ona chęć odbioru takich odpadów od mieszkańców. Ponadto każdy mieszkaniec może oddać przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki do PSZOK
  • przypomnienie o częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

- papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie

- bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca

- wystawkowe - jeden raz na pół roku

Nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielolokalowej:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu

- papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

- bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu

- wystawkowe - jeden raz na cztery tygodnie

Nieruchomości rekreacyjne:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

- papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie

- bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

Nieruchomości niezamieszkane (w tym ROD):

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji. właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których prowadzone są targowiska, prowadzona jest działalność gastronomiczna, zobowiązani są do pozbywania się odpadów zmieszanych z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.

- papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji

- szkło - w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji

- bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji

  • rezygnacja z mycia pojemników przez Wykonawcę odbierającego odpady

Dotychczas usługa ta była realizowana przez Wykonawcę raz w roku, jednakże trudność weryfikacji realizacji tej usługi sprawiła, że z niej zrezygnowano.

  • Opłaty za odbiór odpadów - na dotychczasowym poziomie

w przypadku nieruchomości zamieszkanych - opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dla nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych - 28 zł od osoby oraz dla nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych - 25 zł od osoby

w przypadku nieruchomości niezamieszkanych - opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty:

dla pojemnika 0,12 m3 wynosi 12,47 zł

dla pojemnika 0,24 m3 wynosi 24,95 zł

dla pojemnika 0,36 m3 wynosi 37,42 zł

dla pojemnika 1,1 m3 wynosi 114,34 zł

dla pojemnika 2,5 m3 wynosi 259,86 zł

dla pojemnika 5,0 m3 pojemnika 519,73 zł

dla pojemnika 8,0 m3 pojemnika 831,57 zł

dla pojemnika podziemnego 0,3 m3 wynosi 31,18 zł

dla pojemnika podziemnego 1,3 m3 wynosi 135,13 zł

dla pojemnika podziemnego 3,0 m3 wynosi 311,84 zł

dla worka 0,12 m3 wynosi 12,47 zł

w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 168,00 zł - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego. Jeżeli nie otrzymali Państwo swojego indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Wydziałem Obsługi Gospodarki Odpadami.

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania, z góry, jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.

/umig/