Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

LGD Trakt Piastów w działaniu

08.08.16

Nasza aktywność

Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" powstała w 2013 roku. Stowarzyszenie jest trójsektorowym partnerstwem, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje teren dziewięciu gmin, w dwóch powiatach województwa wielkopolskiego (poznańskim i gnieźnieńskim): Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 68 członków, są to podmioty należące do sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańcy regionu.

Powierzchnia obszaru LGD wynosi 1.124 km2. Obszar liczy 113 883 mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. z pominięciem ludności miasta Swarzędz.

Kobiety w LSR są grupą defaworyzowaną w kategorii dostępu do rynku pracy, objętą wsparciem w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Misja LGD „Trakt Piastów" wynika z celów stowarzyszenia, określonych w statucie. Jest to przede wszystkim działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wchodzących w skład LGD. Obszary wiejskie definiujemy jako cały obszar działania Stowarzyszenia, z wyłączeniem miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Zrównoważony rozwój nie jest możliwy bez pobudzania lub wspierania aktywności lokalnych społeczności. To właśnie wsparcie dla mieszkańców, zarówno tych zrzeszonych w organizacjach, aktywnych przedsiębiorczo, zaangażowanych społecznie, jak i zwykłych mieszkańców sołectw w poznawaniu i rozwijaniu swojego miejsca w którym żyją, uznać można za cel nadrzędny, wynikający w przeprowadzonych konsultacji. Tworzenie powiązań (sieciowanie) różnych podmiotów z terenu ma wspomóc jego rozwój.

W dniu 17 maja 2016 r. została podpisana z Województwem Wielkopolskim Umowa o warunkach i sposobach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) nr 00020-6933-UM1510003/15.

Główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane przez LGD to wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach oraz rozwój kapitału społecznego, poprzez:

  • Rozwój funkcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych obszaru,
  • Wspieranie aktywności gospodarczej,
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • Wzrost integracji i kompetencji społecznej,
  • Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego.

Jako stosunkowo krótko działająca organizacja, LGD przeprowadziła dotychczas działania, które były odpowiedzią na oddolne inicjatywy mieszkańców obszaru i okazały się być istotne dla lokalnych społeczności.

W początkowym okresie powstania LGD kształtowały się struktury i procedury stanowiące fundament do prowadzenia działalności statutowej. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ze wstępną analizą SWOT obszaru celem zdiagnozowania obszaru LGD, także podczas przystępowania kolejnych członków, aby przygotować takie projekty i działania, które pozwolą na przygotowanie odpowiedniej strategii na rzecz rozwoju lokalnego, wspierania aktywności społecznej mieszkańców i ich inicjatyw obywatelskich. Nawiązano współpracę z różnymi partnerami, t.j. przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego i mieszkańcami. Pozyskano środki finansowe z różnych źródeł (wykazanych dalej), co pozwoliło nie tylko na funkcjonowanie Stowarzyszenia, ale także przeprowadzenie pierwszych działań: Przeprowadzenia szeregu spotkań informacyjno- konsultacyjnych w wielu gminach; przeprowadzenie I Kongresu Kobiet LGD - ze wskazaniem na przedsiębiorczość Pań i możliwości z nią związane, przeprowadzono szkolenia, a także podjęto inne działania np. w ramach konkursu BZ WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam".

BZWBK

W projekcie "Pamięć i szacunek dla dawnych mieszkańców gminy Łubowo" na kanwie Powstania Wielkopolskiego (uporządkowanie cmentarza, odtworzenie nagrobka Powstańca, apel przy jego grobie, gra miejska w Poznaniu śladami Powstania Wlkp. i wielopokoleniowy rajd rowerowy po terenie gminy) pozwolił na weryfikację naszej Grupy w konkretnych działaniach dla społeczności lokalnej.

Aktywne Sołectwa

Ogłoszenie i realizacja konkursu grantowego „Aktywne Sołectwa LGD", które sfinansowaliśmy w całości ze środków własnych, to kolejny „strzał w dziesiątkę" czyli oczekiwania na potrzeby lokalnych społeczności. Ideą konkursu było udzielenie dotacji sołectwom, które nie posiadając osobowości prawnej, zostały dzięki patronażowi własnych gmin - Beneficjentami konkursu, co zbudowało nowe relacje i podstawę do kolejnych działań. Sołtysi zostali przeszkoleni w zakresie przygotowania wniosków konkursowych, konstruowania budżetu, procedur składania wniosku, a wybrani przez Radę do realizacji zadań konkursowych.. Ważnym elementem tego konkursu był akcent położony na współpracę między sołecką (zwycięzcą był projekt 8 sołectw!) i wielopokoleniowość działań.

Kongresy Kobiet

Podczas przygotowywania LSR, w oparciu o analizę SWOT obszaru, pojawił się obraz kobiet potrzebujących wsparcia w dostępie do rynku pracy, gdyż bezrobocie w większym stopniu dotyka Kobiety, a prowadzące działalność gospodarczą panie stanowią zaledwie 1/3 grupy pracodawców. Podobnie w życiu społecznym i politycznym kobiety stanowią mniejszość. Powstała inicjatywa, dzięki której kobiety uzyskałyby forum dla swoich spotkań. Ich mottem przewodnim jest aktywność i przedsiębiorczość kobiet. Staramy się, aby proponowane tematy były ciekawe, inspirujące i ważne dla kobiet, były okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji osób i stowarzyszeń działających na terenie 9 gmin LGD.

Współpraca z NGO

"Babki z kawką" to spotkanie, które odbyło się 17 marca 2016 r przy babie wielkanocnej i kawie, połączone z warsztatem kreatywnym, podczas którego członkinie LGD wraz z dziećmi przygotowywały kartki świąteczne dla LGD. Zapraszamy wraz z dziećmi. 17 marca 2016 r. od godziny 16.

"Spotkanie aktywnych Kobiet". Na zaproszenie Kostrzyńskiego Klubu Kobiet Przedsiębiorczych aktywne Kobiety i Organizacje spotkały się w "Elżbietówce", Ogrodzie Botanicznymw Brzeźnie, członkiem Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce, należącym do Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Czarowny Ogród, należący do Pani Elżbiety Guzikowskiej-Konopińskiej działa pod egidą Fundacji Rosa-Mundi. Mamy nadzieję, że to fokusowe spotkanie (dotyczące lokalnej strategii rozwoju) aktywnych Kobiet i Organizacji będzie początkiem wielu wspólnie realizowanych projektów.