INFORMACJA O WYBRANYCH ULGACH NA PRZEJAZDY

SWARZĘDZKĄ KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

 

 

GDZIE MIESZKASZ?:

DO KTÓREJ GRUPY NALEŻYSZ?:

MIESZKAM NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ

MIESZKAM NA TERENIE INNEJ GMINY

NIE MAM JESZCZE 3 LAT

MI I JEDNEMU OPIEKUNOWI PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNY PRZEJAZD

NIE CHODZĘ JESZCZE DO SZKOŁY

MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO NA PODSTAWIE USTNEGO OŚWIADCZENIA OPIEKUNA

JESTEM UCZNIEM I NIE MAM JESZCZE 24 LAT

MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO Z LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ
I ZAŚWIADCZENIEM WYDANYM PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

Z LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ PRZYSŁUGUJE MI 50% ZNIŻKI

NIE MAM JESZCZE 9 LAT I DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ ODWOZI MNIE MAMA/TATA/BABCIA/...

MAMA/TATA/BABCIA/... MOŻE JEŹDZIĆ ZA DARMO NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIONEGO PRZEZ DYREKTORA MOJEJ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA + DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

JESTEM STUDENTEM

MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO Z LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ I ZAŚWIADCZENIEM WYDANYM PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

Z LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ PRZYSŁUGUJE MI 50% ZNIŻKI

JESTEM DOKTORANTEM

Z LEGITYMACJĄ DOKTORANTA PRZYSŁUGUJE MI 50% ZNIŻKI

STUDIUJĘ ZA GRANICĄ I NIE MAM JESZCZE 26 LAT

Z WAŻNĄ NA DANY ROK KALENDARZOWY KARTĄ ICIS PRZYSŁUGUJE MI 50% ZNIŻKI

JESTEM EMERYTEM (W NR ŚWIADCZENIA LIT. „E”/
RODZAJ ŚWIADCZENIA: EMERYTURA)
I MAM JUŻ 60 LAT

OD 01.07.2018 R. BEZPŁATNE PRZEJAZDY PRZYSŁUGUJĄ MI NA PODSTAWIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY, DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ
+ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZAMIESZKANIE NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ

Z LEGITYMACJĄ EMERYTA-RENCISTY I DOWODEM OSOBISTYM PRZYSŁUGUJE MI 50% ZNIŻKI

JESTEM RENCISTĄ (W NR ŚWIADCZENIA LIT. „R”/
RODZAJ ŚWIADCZENIA: RENTA)
I NIE MAM JESZCZE 65 LAT

Z LEGITYMACJĄ EMERYTA-RENCISTY I DOWODEM OSOBISTYM PRZYSŁUGUJE MI 50% ZNIŻKI

MAM 65 LAT LUB WIĘCEJ

Z DOWODEM OSOBISTYM MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO

JESTEM CZŁONKIEM RODZINY WIELODZIETNEJ

MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO NA PODSTAWIE SWARZĘDZKIEJ BĄDŹ OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY I DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

EWENTUALNE ZNIŻKI WYNIKAJĄ Z INNYCH UPRAWNIEŃ

JESTEM ZASŁUŻONYM, HONOROWYM DAWCĄ KRWI

MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO Z LEGITYMACJĄ ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM ZAMIESZKANIE

EWENTUALNE ZNIŻKI WYNIKAJĄ Z INNYCH UPRAWNIEŃ

JESTEM OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA STOPNIA LEKKIEGO LUB UMIARKOWANEGO

PRZYSŁUGUJE MI 50% ZNIŻKI NA PODSTAWIE DOKUMENTU WYDANEGO PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ

JESTEM OSOBĄ CAŁKOWICIE NIEZDOLNĄ DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI, OSOBĄ O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI BĄDŹ OPIEKUNEM TAKIEJ OSOBY

MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO NA PODSTAWIE DECYZJI ZUS, KRUS LUB DOKUMENTU WYDANEGO PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ

JADĘ AUTOBUSEM 22 WRZEŚNIA
(EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU)

MOGĘ JEŹDZIĆ ZA DARMO NA PODSTAWIE WAŻNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO SAMOCHODU

 

W PRZYPADKU, GDY UPRAWNIENIE DO ULGI PRZYSŁUGUJE Z KILKU RÓŻNYCH TYTUŁÓW, ZASTOSOWANIE MA UPRAWNIENIE NAJKORZYSTNIEJSZE DLA PASAŻERA!

 

POZOSTAŁE UPRAWNIENIA MOŻNA SPRAWDZIĆ NA WWW.SWARZEDZ.PL W ZAKŁADCE INFORMATOR MIEJSKI/KOMUNIKACJA MIEJSKA

 

27 maja 2020 R.