Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Swarzędz wystąpi z GOAP - komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

17.03.21

Szanowni Państwo! Niedawno Poznań postanowił wystąpić ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Ta decyzja niesie poważne konsekwencje dla pozostałych gmin zrzeszonych w GOAP, także dla Swarzędza. Po przeanalizowaniu nowej dla nas sytuacji postanowiłem, iż jedynym rozwiązaniem leżącym w interesie mieszkańców naszej gminy będzie podjęcie decyzji o wystąpieniu Swarzędza ze ZM GOAP. W przeciwnym razie skazani bylibyśmy na jeszcze szybszy niż do tej pory wzrost stawek za śmieci. Postanowiłem  zatem zwrócić się do Rady Miejskiej w Swarzędzu o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Poniżej przedstawiam Państwu uzasadnienie do projektu uchwały przedłożonej radnym.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

* * *

„W związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wystąpienia Miasta Poznania ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", pozostanie Miasta i Gminy Swarzędz w Związku stanie się niezasadne. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dalszego funkcjonowania ZM GOAP (już bez Miasta Poznania) przyjąć należy, że zmniejszony strumień odpadów, a także zmieniona organizacja systemu odbioru i zagospodarowania odpadów spowoduje, iż koszty będą znacznie wyższe niż w chwili obecnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym tworzenie związków międzygminnych oparte jest na zasadzie dobrowolności. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obliguje do realizacji zadań własnych w formule związków międzygminnych - a jedynie taką możliwość dopuszcza. Także i w tym przypadku Miastu i gminie Swarzędz przysługuje konstytucyjna zasada gminnej samodzielności.

Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" Uczestnik występuje ze Związku po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego. Statut przewiduje również, że takie oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku. Niniejsza uchwała zakłada zatem, że uczestnictwo Miasta i Gminy Swarzędz w strukturach Związku ustałoby z dniem 31 grudnia 2021 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku do Miasta i Gminy Swarzędz wróciłyby kompetencje związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, opartego na wpływach z tytułu opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości. System działałby na podstawie zasad wprowadzonych prawem lokalnym, ustanawianym przez Radę Miejską - od ustalania metody naliczania opłaty i stawki tej opłaty aż po częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców."