Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Informacja o narzędziach, jakimi obecnie dysponuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, a które umożliwiają udzielenie ulg w spłacie należności wobec Gminy Swarzędz

30.03.20

Szanowni Państwo! W związku z obecnym stanem epidemii i wprowadzanymi dla naszego bezpieczeństwa ograniczeniami zapewne wielu mieszkańców, a w szczególności przedsiębiorców w naszej gminie, znalazło się lub w najbliższym czasie może znaleźć się w ciężkim położeniu. Mam tu na myśli przede wszystkim tych, którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu stanu epidemii, zostali zmuszeni do ograniczania w funkcjonowaniu w życiu zawodowym bądź prowadzonej działalności.

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz chciałbym w tym miejscu przypomnieć o narzędziach jakimi obecnie dysponuję, a które umożliwiają udzielenie ulg w spłacie należności wobec Gminy Swarzędz. Jednocześnie zaznaczam, że uruchomienie kolejnych, mam nadzieję, że prostszych rozwiązań, będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu udogodnień przez rząd i Sejm RP.

Odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności podatkowych Gminy Swarzędz:

(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych)

Podatnicy mogą w ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, określone w ustawie Ordynacja podatkowa t.j.:

- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

Aby pomóc zminimalizować negatywne skutki istniejącej epidemii jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na indywidualny, uzasadniony (opis potwierdzający negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na możliwość terminowego uregulowania zobowiązania podatkowego) wniosek podatnika mogę dokonać odroczenia zapłaty należności podatkowych lub dokonać ich rozłożenia na dodatkowe raty. W okresie odroczenia zapłaty (pod warunkiem spłaty należności w nowym wyznaczonym terminie), jak i w okresie spłaty należności podatkowej rozłożonej na raty nie są pobierane odsetki za zwłokę.

Oto formularze wniosków do pobrania:

- dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

- dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Dodatkowo przedsiębiorcy chcący skorzystać z w/w ulgi wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty umożliwiające udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis tj:

- oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis w okresie trzech ostatnich lat,

- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),

UWAGA! W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki zobowiązanie podatkowe zostało odroczone lub rozłożone na raty, zakładam możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości.

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami), obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr. 53, poz. 311 ze zmianami)

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym Gminy Swarzędz:

Należności o charakterze cywilnoprawnym - są to w szczególności należności wynikające z zawartych z Gminą Swarzędz umów najmu, dzierżawy oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku tych opłat przepisy uchwalone przez Radę Miejską w Swarzędzu umożliwiają mi odroczenie spłaty należności (na okres maksymalnie 1 roku) oraz rozłożenie opłaty na raty (na okres maksymalnie 36 miesięcy). Tak jak w przypadku należności podatkowych działanie takie możliwe jest pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku.

Do pobrania formularze wniosków:

- dla osób fizycznych

- dla przedsiębiorców

UWAGA! W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu terminu na jaki należność została odroczona lub rozłożona na raty, zakładam możliwość częściowego lub całościowego umorzenia powstałych w ten sposób zaległości.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w załączonej Uchwale Nr XLI/381/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. U. Woj Wlkp. z 2017r. poz. 5652 ze zmianami)

Szczegółowych informacji udzielają w zakresie ulg podatkowych pracownicy Wydziału Pomocy Publicznej i Windykacji, obecnie wyłącznie drogą telefoniczną 61 6512101 lub mailową windykacja@swarzedz.pl.

Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie wniosków drogą elektroniczną zarówno za pomocą ePUAP, bądź drogą mailową umig@swarzedz.pl (w tym przypadku załączony skan wniosku winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku tą drogą proszę o przesłanie go drogą pocztową bądź złożenie do skrzynki podawczej w holu Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek