Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Usuń azbest! Trwa nabór wniosków na rok 2020

29.06.20

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, w przypadku nie wykorzystania limitów finansowych uprawnione stają się również rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do 15 października 2020 r.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,

- zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest - w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,

- w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności - zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

w Wydziale Obsługi Mieszkańca na stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 10 655 oraz (61) 65 10 714.

Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.swarzedz.pl w zakładce ochrona środowiska oraz bip.swarzedz.eu w zakładce eURZĄD / „WOS" Wydział Ochrony Środowiska.

Skorzystaj z dofinansowania! Usuń azbest już teraz!!!

* * *

Azbest jest niebezpieczny!

Informujemy, że w 2019 roku z dofinansowania do demontażu i utylizacji azbestu skorzystało 32 wnioskodawców. Unieszkodliwiono niemal 48 ton rakotwórczego azbestu. Skorzystaj i w tym roku!!

Wyroby azbestowe, popularnie zwane eternitem, znajdują się niemal wszędzie w naszym otoczeniu. Są obecne na naszych dachach, stanowią okładziny domów. Stosowano je powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję. Obecnie wiemy, że azbest jest bardzo niebezpieczny. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym włóknami azbestu, docierają one do płuc skąd nie da się ich usunąć.

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegło to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających azbest. Pomimo zakazu stosowania i produkcji azbestu, konieczne jest minimalizowanie negatywnego działania wyrobów już nagromadzonych w naszym otoczeniu.

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwość uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku mechanicznego uszkadzania materiałów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), a także wskutek naturalnego starzenia się materiału pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego.

Dlatego też azbest został uznany za jeden z najbardziej rakotwórczych czynników mających wpływ na organizm ludzki. Nie stwierdzono natomiast występowania ryzyka dla zdrowia wynikającego z wchłaniania pyłu drogą pokarmową.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów (eternit falisty

i płaski), płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych koców azbestowych.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają w/w wyroby azbestowe, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku ( § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - Dz.U. z 2011r., nr 8, poz. 31)

Ww. Rozporządzenie Ministra Gospodarki nakazuje właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych prowadzenie okresowych kontroli i ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz corocznego (do 31 stycznia) przekazywania właściwym jednostkom informacji o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu (załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest). W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, informację taką należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, natomiast przedsiębiorcy informację składają do marszałka województwa.

Zebranie tych informacji i umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie azbestowej pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.

Informujemy ponadto, że usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, o których mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.).

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska. Należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, lecz odpowiednio zabezpieczony nie zagrożenia dla zdrowia. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia.

Nie zwlekajmy więc i skorzystajmy z dofinansowania w ramach Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2020 r.

/wos/