Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Jest wyrok NSA w sprawie nazw osiedla Dąbrowszczaków i ul. Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu - dotychczasowe nazwy pozostają

06.06.19

► Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylającego zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę - os. Szarych Szeregów.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał przede wszystkim, że Wojewoda nie miał kompetencji do zmiany nazwy osiedla, które nie jest ani jednostką pomocniczą gminy, ani ulicą czy placem. Ponadto stwierdził, że Wojewoda powinien był sprawdzić, jaką konkretnie formację upamiętnia nazwa osiedla, również ze względu na istniejące nazwy sąsiednich osiedli. Niezależnie od powyższego wskazał, że nawet gdyby przyjąć, że chodziło o Dąbrowszczaków hiszpańskich, w Hiszpanii, która jest monarchią, są oni upamiętniani jako bohaterowie narodowi.

► Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 29 maja 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018 r. uchylającego zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego wydane w ramach tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy którego Wojewoda zmienił nazwę ul. Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę - ks. Józefa Tischnera.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że subiektywne przeświadczenie Rady Gminy w Swarzędzu o braku konieczności zmiany nazwy ulicy Jakuba Przybylskiego było wystarczającą przesłanką możliwości zaskarżenia zarządzenia Wojewody zmieniającego tę nazwę. Wskazał ponadto, że obowiązkiem Wojewody było przeprowadzenie wnikliwego postępowania zmierzającego do ustalenia, czy nazwa ta powinna podlegać zmianie zgodnie z ustawą, w szczególności Wojewoda powinien był porozumieć się w tej kwestii z władzami Gminy, a także przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców Swarzędza, aby ocenić czy postać Jakuba Przybylskiego w powszechnym odczuciu symbolizuje komunizm. Wojewoda tymczasem ograniczył się tylko do podzielenia opinii IPN w tym zakresie. Wreszcie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można uznać Jakuba Przybylskiego za osobę symbolizującą komunizm, skoro był jedynie poślednim lokalnym działaczem PPR.

* * *

Przypomnijmy, że 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nazwy osiedla Dąbrowszczaków nadając mu nazwę Szarych Szeregów oraz ulicy Jakuba Przybylskiego nadając jej nazwę ks. Józefa Tischnera. Jako podstawę prawną Wojewoda wskazał ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Bezpośrednim skutkiem wskazanych zmian nazwy ulicy i osiedla byłaby konieczność dokonania przez Mieszkańców wielu zmian administracyjno-formalnych. Niezależnie od argumentów prawnych, ale -  przede wszystkim - aby nie narażać Mieszkańców na ponoszenie dodatkowych kosztów takich jak, na przykład, koszty wymiany tabliczek oznaczających posesje, wymiany szyldów, wizytówek, koszty zmiany ogłoszeń itp. - burmistrz Swarzędza postanowił na te zarządzenia Wojewody złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ze stanowiskiem burmistrza zgodziła się Rada Miejska w Swarzędzu. W grudniu 2018 r. WSA uchylił oba rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody. Następnie wojewoda złożył skargi kasacyjne do NSA.

/mw/