Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Strajk nauczycieli - informacja UMiG. AKTUALIZACJA

24.04.19

AKTUALIZACJA (z 24.04.2019 r.):

Informujemy, że we wszystkich szkołach podstawowych gminy Swarzędz, organ prowadzący na wniosek ich dyrektorów wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. Wszystkie szkoły zapewniają, w miarę możliwości, zajęcia opiekuńcze. Jak już informowaliśmy, przedszkola zakończyły akcję strajkową i są czynne.

AKTUALIZACJA (z 23.04.2019 r.):

W związku z przedłużającą się akcją strajkową we wszystkich szkołach podstawowych gminy Swarzędz, organ prowadzący na wniosek ich dyrektorów wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w dniu 24 kwietnia 2019 r. Przedszkola zakończyły akcję strajkową i są czynne.

AKTUALIZACJA (z 12.04.2019 r.):

Szanowni Państwo! Od poniedziałku, 15 kwietnia, we wszystkich szkołach podstawowych odbywać się mają egzaminy ósmoklasisty. Pomimo przedłużającej się akcji strajkowej powołane zostały komisje egzaminacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie egzaminów. Wierzymy, że odbędą sie one zgodnie z planem.

Zgodnie z przepisami w czasie egzaminów ósmoklasistów w szkołach odbywają się tylko zajęcia opiekuńcze.

Natomiast w przedszkolach, w miarę możliwości, nadal będzie zapewniana dzieciom opieka. Szczegółowe informacje przekażą rodzicom dyrektorzy przedszkoli.

AKTUALIZACJA (z 10.04.2019 r.):

W związku z przedłużającą się akcją strajkową w placówkach oświatowych, organ prowadzący na wniosek dyrektorów placówek oświatowych wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji) w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

Przedszkole nr 1 w Swarzędzu

Przedszkole nr 2 w Swarzędzu

Przedszkole nr 3 w Swarzędzu

Przedszkole nr 4 w Swarzędzu

Przedszkole nr 5 w Swarzędzu

Przedszkole w Kobylnicy

W pozostałych szkołach - Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie oraz w Szkole Podstawowej  w Paczkowie w terminie od 10 do 12 kwietnia 2019 r. odbywać się będzie egzamin dla uczniów klas III gimnazjum.

Dla uczniów z w/w szkół , którzy nie piszą egzaminu dni 10, 11 i 12 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w każdej z placówek odbywają się zajęcia opiekuńcze i w sytuacji, gdy Rodzic nie ma możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem może przyprowadzić dziecko do szkoły/przedszkola, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny lub przygotowanie przedszkolne.

* * *

AKTUALIZACJA (z 9.04.2019):

Organ prowadzący na wniosek dyrektorów placówek oświatowych wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 10 kwietnia 2019 r. w następujących placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

Przedszkole nr 1 w Swarzędzu

Przedszkole nr 2 w Swarzędzu

Przedszkole nr 3 w Swarzędzu

Przedszkole nr 4 w Swarzędzu

Przedszkole nr 5 w Swarzędzu

Przedszkole w Kobylnicy

W pozostałych szkołach - Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie oraz w Szkole Podstawowej w Paczkowie w terminie od 10 do 12 kwietnia 2019 r.odbywać się będzie egzamin dla uczniów klas III gimnazjum.

Dla uczniów z w/w szkół , którzy nie piszą egzaminu dni 10, 11 i 12 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

* * *

Szanowni Państwo! Na skutek braku porozumienia między stroną rządową a związkową od 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli w całej Polsce.

Do protestu przystąpiły również wszystkie gminne placówki oświatowe. Z uwagi na formę protestu, placówki nie mogą zapewnić właściwej opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, w dniu dzisiejszym dyrektorzy szkół i przedszkoli dla których organem prowadzacym jest Gmina Swarzędz uzyskali zgodę organu na zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcje) w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dyrektorami szkół podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia przeprowadzenia egzaminów klas ósmych i trzecich gimnazjum, w sytuacji gdy strajk obejmie dni planowanych egzaminów. O zmieniającej się sytuacji będą Państwo informowani przez dyrektorów placówek za pośrednictwem dzienników elektronicznych oraz innych komunikatorów.

/UMiG/

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu/szkole, do którego/której uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.