Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

2.685.990,94 zł z UE na nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz

20.09.18

Informujemy, iż Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz".

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest: wzrost na terenie Gminy Swarzędz o 170 liczby osób korzystających z usług społecznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:

- zwiększenie ilości świadczonych specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym również usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

- wsparcie niezależnego życia niesamodzielnych osób starszych poprzez wdrożenie usług teleopieki,

- zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez Dzienny Dom Pomocy dla niesamodzielnych osób starszych,

- zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno - wspomagającego,

- zwiększenie wiedzy i świadomości opiekunów faktycznych w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem); w okresie 1.09.2018-31.08.2021r.

Wartość projektu: 2 827 358,89 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 685 990,94 zł

/ops/