Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Można zrzucać ścieki

05.06.17

Przypominamy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości objętych projektem „Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka i okolic" - etap I, II i III na terenie gminy Swarzędz mogą rozpocząć zrzut ścieków do wybudowanej kanalizacji sanitarnej i likwidować dotychczasowe zbiorniki bezodpływowe. Wyjątek stanowią mieszkańcy części miejscowości Łowęcin (zgodnie załącznikiem graficznym), którzy możliwość zrzutu ścieków uzyskają po wybudowaniu przez AQUANET S.A. fragmentu sieci.

PODŁĄCZENIA TO OBOWIĄZEK

Przypominamy, że przełączenie do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

jest obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm.) Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

JAK SIĘ PRZYŁĄCZYĆ?

W celu  dokonania czynności skutkujących skutecznym podłączaniem konieczne jest:

1)  podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet,

2)  wykonanie na własny koszt instalacji wewnętrznej łączącej budynek z przyłączem zakończonym studzienką na terenie posesji,

3)  zgłoszenie do Aquanet terminu rozpoczęcia zrzutu ścieków.

UWAGA: Wszystkie umowy na odprowadzanie ścieków zawarte przed uruchomieniem kanalizacji (w latach 2011-2015) zachowują swoją ważność.

Posiadający takie umowy zobowiązani są do dokończenia procedury przyłączenia po przez realizację czynności wymienionych w pkt 2) i 3) powyżej,

OSOBY NIE POSIADAJACE PODPISANEJ  UMOWY mogą uzyskać informacje na temat stanu załatwiania sprawy, uzyskać druki wniosków i wszelkie inne informacje

w Biurze Związku pod adresem:

  • ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA" w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8, Biuro Obsługi - Pani Agnieszka Ogrodnik
    tel.: 512 844133 lub 6181 14142.

KONTROLE LEGALNOŚCI

Prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej (zawarcia umowy, podłączenia nieruchomości i zgłoszenia rozpoczęcia zrzutu ścieków).

DECYZJA NAKAZUJĄCA PRZYŁĄCZENIE

W przypadku odbiorców, którzy nie dopełnią obowiązku przyłączenia  nieruchomości Burmistrz może wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie takiej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późń. zm.), w którym to postępowaniu w pierwszej kolejności może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia w jednorazowej kwocie do 10 000 zł, a w całości sięgająca kwoty

nawet 50 000 zł, a w ostateczności przyłączenie do sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt właściciela nieruchomości.

opracował: Stefan Ogorzałek

w oparciu o dane Działu Technicznego ZMPZ