Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Usuń azbest - jest dofinansowanie

06.03.17

Akcja likwidacji wyrobów zawierających azbest rozpoczęta! Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Swarzędz do składania wniosków o udział w Programie likwidacji wyrobów zawierających azbest koordynowanym przez Powiat Poznański. Program ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w akcji uprawnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych; instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

W przypadku, gdy podmioty określone powyżej nie wykorzystają limitu dotacyjnego, uprawnione do udziału w akcji staną się rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie informujemy Państwa, że w ramach realizacji likwidacji wyrobów zawierających azbest NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski należy składać do dnia 16 sierpnia 2017r.

Formularz wniosku

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej lub inne).

- zgodę ewentualnych współwłaścicieli

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Formularz pomocy de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Przypominamy, że wnioskodawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić je co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Poznańskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.)

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 4 lub pod numerem telefonu: (61) 65 10 714.

Skorzystajmy z dofinansowania! Usuńmy azbest już teraz !

Zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2017

/wos/