Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Tarcza Antykryzysowa dla najemców/dzierżawców


Rozwiązania oferowane przez gminę Swarzędz:

 • Najemcy lokali będących własnością Gminy mogą ubiegać się o czasowe zmniejszenie wysokości czynszów najmu (nie dotyczy opłat eksploatacyjnych)

Każdy podmiot gospodarczy, który w związku z epidemią COVID-19 utracił częściowo lub w całości możliwość osiągania przychodów ma możliwość wystąpić z umotywowanym wnioskiem (pisemnie lub na adres poczty elektronicznej umig@swarzedz.pl ) o czasowe zmniejszenie wysokości czynszu najmu wynikającego z umowy najmu zawartej z Gminą lub jej jednostkami organizacyjnymi.

Wniosek (nie określamy wzoru wniosku) powinien zawierać:

 • oznaczenie podmiotu (najemcy),
 • adres korespondencyjny,
 • adres wynajmowanego lokalu,
 • telefon kontaktowy,
 • w przypadku posiadania, adres poczty elektronicznej,
 • opis prowadzonej działalności oraz sytuacji finansowej, w tym oświadczenie o zmniejszeniu aktualnych przychodów, w stosunku do stycznia i lutego br. (uwaga! Należy, celem ewentualnej późniejszej weryfikacji, posiadać dokumenty, na podstawie których złożone zostało takie oświadczenie).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie przygotowany i podpisany z najemcą aneks do umowy najmu, obniżający tymczasowo wysokość miesięcznego czynszu. W skrajnych przypadkach (całkowite tymczasowe zaprzestanie działalności), obniżony czynsz będzie mógł wynosić 1 zł netto miesięcznie.

 • Najemcy lokali będących własnością Gminy mogą również wystąpić o rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron.
 • Odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych oraz odroczenie lub rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym (w tym z tytułu umów najmu) Gminy Swarzędz odbywa się na zasadach określonych odpowiednio: w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami) oraz w uchwale Nr XLI/381/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. U. Woj Wlkp. z 2017r. poz. 5652 ze zmianami). Szczegóły w odrębnym komunikacie.

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym Gminy Swarzędz (czynsze, dzierżawy, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów)

1. FORMY UDZIELENIA POMOCY

W przypadku tych opłat przepisy uchwalone przez Radę Miejską w Swarzędzu umożliwiają Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz udzielenie następujących ulg w spłacie:

 • odroczenie spłaty należności (na okres maksymalnie 1 roku),
 • rozłożenie opłaty na raty (na okres maksymalnie 36 miesięcy),
 • umorzenie zaległych opłat

WNIOSEK (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

WNIOSEK (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

2. JAK UZYSKAĆ ULGĘ

Tak jak w przypadku należności podatkowych, udzielenie ulgi odbywa się wyłącznie po złożeniu uzasadnionego wniosku (opis w uzasadnieniu winien potwierdzać negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na możliwość terminowego uregulowania zobowiązania oraz dostępne dokumenty potwierdzające ten stan).

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Oprócz uzasadnionego wniosku, podatnik będący przedsiębiorcą (prowadzący działalność gospodarczą, spółki kapitałowe i osobowe) chcący skorzystać z w/w ulg winien załączyć dokumenty umożliwiające udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis tj:

Szczegóły procedury znajdą Państwo w załączonej Uchwale Nr XLI/381/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. U. Woj Wlkp. z 2017r. poz. 5652 ze zmianami)


Szczegółowych informacji udzielają:

 • w zakresie ulg podatkowych - pracownicy Wydziału Pomocy Publicznej i Windykacji,
  obecnie wyłącznie drogą telefoniczną 61 6512101 lub mailową windykacja@swarzedz.pl

 • w zakresie czasowego zmniejszenia wysokości czynszu najmu wynikającego z umowy najmu zawartej z Gminą lub jej jednostkami organizacyjnymi - pracownicy Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu,
  obecnie wyłącznie drogą telefoniczną 61 6512401 lub mailową wnw@swarzedz.pl.

Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie wniosków drogą elektroniczną zarówno za pomocą ePUAP, bądź drogą mailową umig@swarzedz.pl (w tym przypadku załączony skan wniosku winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). W przypadku braku możliwości złożenia wniosku tą drogą proszę o przesłanie drogą pocztową bądź złożenie do skrzynki podawczej w holu Urzędu.