Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Tarcza Antykryzysowa dla podatników


Odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności podatkowych Gminy Swarzędz. (podatek od nieruchomość, podatek rolny, podatek od środków transportowych)

1. FORMY UDZIELENIA POMOCY

Podatnicy mogą w ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, określone w ustawie Ordynacja podatkowa t.j.:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

WNIOSEK (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

WNIOSEK (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

2. JAK UZYSKAĆ ULGĘ

Każda ulga udzielana jest wyłącznie na indywidualny, uzasadniony i udokumentowany (o opis potwierdzający negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na możliwość terminowego uregulowania zobowiązania podatkowego oraz wszelkie dostępne dokumenty potwierdzające ten stan – dla ułatwienia formularz dokument – oświadczenie o stanie majątkowym dla przedsiębiorcy i osoby fizycznej) wniosek podatnika.

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Oprócz uzasadnionego wniosku, podatnik będący przedsiębiorcą (prowadzący działalność gospodarczą, spółki kapitałowe i osobowe) chcący skorzystać z w/w ulg winien załączyć dokumenty umożliwiające udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis tj:

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami), obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr. 53, poz. 311 ze zmianami)


Szczegółowych informacji udzielają w zakresie ulg podatkowych pracownicy Wydziału Pomocy Publicznej i Windykacji, obecnie wyłącznie drogą telefoniczną 61 6512101 lub mailową windykacja@swarzedz.pl.

Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie wniosków drogą elektroniczną zarówno za pomocą ePUAP, bądź drogą mailową umig@swarzedz.pl (w tym przypadku załączony skan wniosku winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). W przypadku braku możliwości złożenia wniosku tą drogą proszę o przesłanie drogą pocztową bądź złożenie do skrzynki podawczej w holu Urzędu.