Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zadania i uprawnienia


I. Zadania

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w ustawie prawo o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczanie miejsca przestępstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także w miarę możliwości ustalenie świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 • egzekwowanie przestrzegania prawa miejscowego.

II. Uprawnienia

 • legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości . Odmowa poddania się legitymowaniu (odmowa okazania dokumentu tożsamości, wprowadzenie w błąd co do tożsamości swojej lub i innej osoby) stanowi wykroczenie z art. 65 Kodeksu Wykroczeń i jest karana w postępowaniu mandatowym lub przez sąd. Osoba taka powinna liczyć się z tym, że może zostać doprowadzona do najbliższej jednostki Policji celem ustalenia tożsamości – wbrew swojej woli, także z użyciem środków przymusu bezpośredniego,
 • udzielania pouczeń zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w odrębnych przepisach,
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby ujętej,
 • dokonywanie kontroli prewencyjnej osób nietrzeźwych, kwalifikujących się do izby wytrzeźwień, w tym zakresie także konroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • dokonywanie czynności wyjaśniających , kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych,
 • kontrola ruchu drogowego w następującym zakresie: nieprawidłowe parkowanie, nie zastosowanie się do znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), przepisy dotyczące ruchu pieszych , rowerów i motorowerów. W tych przypadkach strażnicy są uprawnieni do zatrzymywania pojazdów.
 • usuwanie pojazdów – które stanowią utrudnienie lub zagrożenie w ruchu drogowym, pojazdów bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;
 • unieruchamianie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przez blokowanie ich kół.
 • uniemożliwienie jazdy kierującenu pojazdem co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • wydawanie poleceń,
 • żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, jak i od każdej osoby na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 • obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 • na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wejście wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren każdej nieruchomości celem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających zwiazek z problematyką kontroli. Za uniemożliwienie lub utrudnianie strażnikowi miejskiemu kontroli grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 par. 1 i 2 Kodeksu Karnego).

III. Środki przymusu bezpośredniego.

Strażnik może stosować w stosunku do osób uniemożliwiających mu wykonywanie ustawowych zadań następujących środków przymusu bezpośredniego:

 • siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony i obezwładniania,
 • kajdanki,
 • pałka służbowa,
 • pies służbowy,
 • ręczny miotacz środka obezwładniającego,
 • paralizator elektryczny,
 • broń palna bojowa (tylko do ochrony obiektów i konwojowania)
 • siatka obezwładniająca (tylko przeciwko agresywnym zwierzętom)
 • Pojazdy straży miejskich/gminnych są pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym.

  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2020 r.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.