Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Klauzula informacyjna


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO".

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu
z siedzibą przy ul. Dworcowej 24, 62-020 Swarzędz.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Straż Miejska w Swarzędzu
z siedzibą przy ul. Dworcowej 24, 62-020 Swarzędz
lub adresem e-mail: iod@zabezpieczenie-danych.pl.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej w Swarzędzu na podstawie:

 • art. 6 ust.1 lit a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

 • art. 6 ust.1 lit c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • art. 6 ust.1 lit d RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

 • art. 6 ust.1 lit e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie odrębnych przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu
  do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
  od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
  o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa do:

 1. usunięcia danych osobowych w związku z art. 17
  ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

 2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
  w art. 20 RODO,

 3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

PROFILOWANE

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.0.125).

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu
z siedzibą przy ul. Dworcowej 24, 62-020 Swarzędz

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Straż Miejska w Swarzędzu
z siedzibą przy ul. Dworcowej 24, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: iod@zabezpieczenie-danych.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o strażach gminnych i innych obowiązujących przepisach. Straż Miejska zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 1. w wyniku wykonywania czynności
  w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;

 

 1. z wykazów, ewidencji, rejestrów i zbiorów, do których Straż Miejska w Swarzędzu posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa:

 1. usunięcia danych osobowych;

 2. przenoszenia danych osobowych;

 3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym
do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
na podstawie odrębnych przepisów prawa.

PROFILOWANE

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe
są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).