Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Wydarzenia


KOMISARIAT POLICJI W SWARZĘDZU- ostrzega

 

Święta to idealna okazja dla „sprawców kradzieży”, w tym okresie jesteśmy potencjalnie narażeni na przestępstwa, tracimy czujność i niejednokrotnie stajemy się ofiarą.

W dniu Wszystkich Świętych całymi rodzinami jedziemy na groby bliskich pozostawiając swój samochód przy cmentarzach, jednak pamiętajmy:

Otwarty samochód jest łatwy do uruchomienia, to okazja, której nie oprze się żaden prawdziwy złodziej. Pozostawione w samochodzie przedmioty w widocznym miejscu to tylko dodatkowa pokusa dla przestępcy. Aparaty fotograficzne, laptopy, telefony komórkowe i wypełnione torby to taka sam pokusa jak wystający z tylnej kieszeni spodni portfel, dlatego:

-PAMIĘTAJ zawsze zamykaj samochód, włącz alarm,

-ZASTOSUJ inne dodatkowe zabezpieczenia,

-NIGDY nie pozostawiaj kluczyków i dokumentów w aucie,

-Powierzaj kluczyki od pojazdu TYLKO znanym ci osobom,

-Gdy wyjeżdżasz na groby innym środkiem komunikacji, ODSTAW samochód na parking strzeżony,

-NIE POZOSTAWIAJ pojazdu w niepewnym warsztacie samochodowym.

 

 

Pamiętajmy nigdy nie pozostawiajmy torebek, portfeli, saszetek na grobach bez kontroli, bądźmy czujni.

Drugą kategorią przestępstw, które nasilają się w dni świąteczne to: kradzieże i włamań do domów jednorodzinnych, mieszkań w bloku. Bardzo często dzieje się to, gdyż właściciele wyjeżdżają na groby bliskich im osób, pozostawiając niezabezpieczone mienie np. otwarte okno, balkon lub drzwi. Ofiarami tej kategorii przestępstw najczęściej są osoby mieszkające z dala od zabudowań mieszkalnych oraz osoby „szczelnie” odgrodzone od sąsiadów np. żywopłotem (zbudowania szeregowe) i nie utrzymujące z nimi kontaktów.

dlatego:

-PAMIĘTAJ zawsze zamykaj drzwi wejściowe na klucz,

-NIE PRZECHOWUJ cennych rzeczy i oszczędności w mieszkaniu,

-ZASTOSUJ alarm oraz dodatkowe zabezpieczenia,

-każdy przypadek włamania, usiłowania włamania zgłoś na POLICJĘ,

-NIGDY nie pozostawiaj otwartych okien, balkonów jak wychodzisz lub wyjeżdżasz z domu,

-SPRAWDZAJ tożsamość nieznanych osób pukających do Twoich drzwi,

-gdy wyjeżdżasz, POWIADOM znajomego, sąsiada.

 

 

Zatrzymaj się - daj przykład


Szanowni Państwo!

Komenda Miejska Policji w Poznaniu prowadząc działania prewencyjne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z dużą liczbą zdarzeń drogowych. Obecnie we współpracy z Żandarmerią Wojskową i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej przystąpiliśmy do realizacji kampanii społecznej projektu „Bądźmy bezpieczni na drodze”.

Projekt opracowano w ramach Rządowego Programu „Razem Bezpiecznej” mając na celu zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego o czynnikach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Pierwsza część przygotowanej kampanii społecznej objęła problematykę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego po hasłem „ZATRZYMAJ SIĘ – DAJ PRZYKŁAD”.

Stop przemocy w rodzinie


Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego,  niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną za względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Przemoc domowa a stereotypy

 1. Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać.

Nieprawda. Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa czy mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na przemoc ani nie znosi odpowiedzialności za popełnianie czynów karanych przez prawo.

2.  Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego

Nieprawda. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej.

3.   Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar

Nieprawda. Przemoc, to nie tylko działania pozostawiające siniaki, złamania czy oparzenia, to także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

4.  Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył

Nieprawda. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez względu na to co zrobił czy powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, bić innych.

5.   Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych

Nieprawda. Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Policja jest powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ścigania sprawców przestępstw bez względu na to czy ofiara należy do rodziny sprawcy czy nie.

6.   Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc

Nieprawda. Ofiary przemocy domowej zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne. Wypróbowują różne, często nieracjonalne strategie obronne, które w konsekwencji powodują nasilenie przemocy.

7.  To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy

Nieprawda. Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy – przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, gdy przemoc ma już długą historię.

8.  Gdyby naprawdę ofiara cierpiała odeszłaby od sprawcy

Nieprawda. Ofiary naprawdę cierpią, nikt nie lubi być bitym i poniżanym. To, że ofiary nie odchodzą od sprawcy wynika zwykle z ich zależności od sprawcy, z trudności mieszkaniowych, z przekonań odnośnie małżeństwa, z nacisków jakim są poddawane ofiary ze strony sprawcy, a także rodziny, kolegów, sąsiadów.

9.  Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol

Nieprawda. Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny dokonywane pod jego wpływem. Alkohol jedynie ułatwia stosowanie przemocy, sprawcy często piją po to by znęcać się i bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują usprawiedliwić swoje zachowania, by uniknąć odpowiedzialności.

10.  Gwałt w małżeństwie nie istnieje

Nieprawda. Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp i nigdzie nie jest napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu intymnym, akt ślubu nie odbiera tego prawa.

11.  Osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie

Nieprawda. Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest demonstracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.

Pamiętaj!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich - RATUJ SIĘ! NIE WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY! WEZWIJ POLICJĘ!

1. Podczas interwencji policjanci:

 • udzielą ci niezbędnej pomocy (np. wezwą pogotowie)

 

 • mogą, w przypadku stwarzania przez sprawcę bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, dokonać jego zatrzymania lub umieścić go w izbie wytrzeźwień (dotyczy osób w stanie nietrzeźwości)

 

 • udzielą informacji dotyczącej Twoich praw i wskażą, gdzie należy szukać pomocy (przekazując „Niebieską Kartę”- Kartę B)

 

 • udokumentują przebieg interwencji (wypełniając „Niebieską Kartę” – Kartę A – notatkę urzędową dotyczącą przemocy w rodzinie)

2.  Każda osoba wzywająca Policję ma prawo do:

 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,

 

 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych ( notatek urzędowych ) jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy,

 

 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

3.  Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy:

Ośrodki Pomocy Społecznej, Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla Ofiar Przemocy, Prokuratura, Sądy Rodzinne i Nieletnich, Kuratorzy sądowi, Pedagodzy szkolni, Lekarze, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Centra i Punkty Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

4.   Złóż do prokuratury lub na Policję wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

5.   Gromadź dokumentację i wszelkie informacje, które pomogą Ci później udowodnić fakt popełnienia przestępstwa:

 • w przypadku pobicia, uszkodzenia ciała, udaj się do lekarza (nawet pierwszego kontaktu) i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i doznanych obrażeniach. Możesz także starać się o uzyskanie obdukcji u uprawnionego lekarza

 

 • nie ukrywaj tego, co dzieje się w Twoim domu przed rodziną, sąsiadami i bliskimi Ci osobami. To oni mogą pomóc, gdy będzie Ci groziło niebezpieczeństwo, bądź zeznawać w sądzie na Twoja korzyść.

6.  Jeśli krzywdzone są dzieci, masz obowiązek im pomóc, zawiadom Sąd Rodzinny, Prokuraturę lub Policję.

7. Jeżeli byłeś świadkiem przestępstwa, zdecyduj się na złożenie zeznań, żeby pomóc ofierze uwolnić się od przemocy.

 • Telefon zaufania 0 800 130 334

 

 • Niebieska Linia 0 801 120 002
 • Komisariat Policji w Swarzędzu, Tel. (061)84-148-00

 

 

 

Zabezpiecz mienie, zabezpiecz samochód


ZABEZPIECZ SWOJE MIENIE

PRZED KRADZIEŻĄ!!!

Do kradzieży mieszkaniowych dochodzi najczęściej podczas dłuższej nieobecności domowników np. w czasie urlopu, okresów świątecznych, przedłużonych weekendów, a często

po prostu kiedy jesteśmy w pracy. Łupem włamywaczy nierzadko pada dorobek całego życia, dlatego zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o prawidłowe zabezpieczanie swojego mienia i przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

1/ w przypadku dłuższej nieobecności poprośmy życzliwego sąsiada o doglądanie mieszkania,

2/ przed wyjściem z mieszkania starannie pozamykajmy drzwi i okna,

3/ wyposaż drzwi w odpowiednie zamki atestowane,

4/ zainstaluj w drzwiach wejściowych wizjer,

5/ nie pozostawiaj kluczy do mieszkania pod wycieraczką lub w innych umownych miejscach,

6/ zainstaluj w mieszkaniu system alarmowy,

7/ nie przechowuj w mieszkaniu/domu większej ilości pieniędzy,

8/wyjeżdżając z domu na dłuższy okres np. na urlop, pamiętaj aby nie zostawiać śladów świadczących o nieobecności domowników, takich jak pełna skrzynka pocztowa,

9/najbardziej narażone na włamania są mieszkania na parterze, dlatego zainstaluj rolety antywłamaniowe w oknach i pamiętaj, aby nie zostawiać uchylonych okien i drzwi balkonowych,

10/ jeśli posiadasz dom jednorodzinny zadbaj o solidne ogrodzenie swojej posesji oraz odpowiednie oświetlenie obiektu.

Przypominamy, aby w miarę możliwości oznakować cenne przedmioty. Zrób wykaz wartościowych przedmiotów, zrób zdjęcie.

Telefony alarmowe są do Twojej dyspozycji 997 lub 112

 

Powiadom swojego dzielnicowego.

 

ZABEZPIECZ I CHROŃ SWÓJ POJAZD PRZED KRADZIEŻĄ!!!

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach i metodach zapobiegania przestępczości, popularyzacji technicznych

i elektronicznych środków zabezpieczających mienie, Policjanci przedstawiają kilka praktycznych rad jak uchronić samochód przed kradzieżą i włamaniem!

• samochód powinien mieć zainstalowany system alarmowy, który m.in. będzie ochraniał go przed włamaniem. Dobrym jego uzupełnieniem są różnego rodzaju blokady mechaniczne, a także posiadanie wyłącznika zapłonu ukrytego w miejscu znanym tylko właścicielowi;

• jeżeli nie ma możliwości pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym, to do jego zaparkowania należy wybierać miejsca dobrze widoczne dla otoczenia. Natomiast

w nocy - dobrze oświetlone i w miarę możliwości w pobliżu okien domów mieszkalnych;

• istotnym działaniem jest oznakowanie najważniejszych elementów samochodu w firmie specjalistycznej i nie kupowanie części z podejrzanego źródła.

Parkując samochód, nawet na krótką chwilę należy:

• sprawdzić czy wszystkie szyby są domknięte a klapa bagażnika zatrzaśnięta

• włączyć alarm oraz inne posiadane zabezpieczenia,

• bagaże w tym torby, plecaki, nesesery i inne rzeczy nie powinny być pozostawione na widoku będzie to zachętą dla złodziei.

• odchodząc od samochodu kluczyki chowamy do kieszeni wewnętrznych ubrania, a w domu

w miejscu bezpiecznym (z dala od drzwi wejściowych). Nigdy też nie pozostawiamy wewnątrz samochodu dokumentów – dowodu rejestracyjnego, polisy OC i prawa jazdy.

• Nigdy nie pozostawiamy samochodu z kluczykami w stacyjce.

Zwracaj uwagę na inne zaparkowane pojazdy i osoby podejrzane znajdujące się w pobliżu samochodu. Jeżeli zauważysz coś niepokojącego REAGUJ, POWIADOM, NIE TOLERUJ.

 

 

Telefony alarmowe są do Twojej dyspozycji 997 lub 112

Powiadom swojego dzielnicowego.

 

 

opracował:

asp. szt.  Karol Łuszczek

z Zespołu Profilaktyki Społecznej

 

Komisariatu Policji w Swarzędzu